หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ ยูสเซอร์ (User Acceptance Test)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-3-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการทดสอบโปรแกรม

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักทดสอบระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ ออกแบบบททดสอบโปรแกรมตามความต้องการทางธุรกิจ ตรวจสอบบททดสอบ ทดสอบโปรแกรม และ สรุปผลการทดสอบโปรแกรมและข้อเสนอแนะได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10402.03 ทดสอบโปรแกรม

3.1ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบที่กำหนดไว้ได้
3.2เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการทดลองในแต่ละขั้นตอนได้
3.3ดำเนินการทดสอบจำลองสถานะการทดสอบได้ตามลำดับขั้นตอนการทำงานได้
3.4อธิบายผลการทดสอบได้ตามลำดับขั้นตอนการทำงานได้

10402.04 สรุปผลการทดสอบโปรแกรมและข้อเสนอแนะ

4.1อธิบายผลการทดสอบโปรแกรมในแต่ละขั้นตอนได้
4.2เขียนข้อเสนอหรือแนะนำเกี่ยวกับผลที่ได้จากการทดสอบโปรแกรมได้
4.3อธิบายสรุปผลการทดสอบโปรแกรมได้

10402.02 ตรวจสอบบททดสอบ

2.1ตรวจสอบความถูกต้องผลการรับและส่งข้อมูลของโปรแกรมได้
2.2ตรวจสอบความถูกต้องผลลัพท์ของบททดสอบในแต่ละขั้นตอนได้
2.3ตรวจสอบความถูกต้องในการระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของบททดสอบในแต่ละขั้นตอนได้

10402.01 ออกแบบบททดสอบโปรแกรมตามความต้องการทางธุรกิจ

1.1อธิบายผลการทำงานของโปรแกรมตามลำดับงานได้
1.2อธิบายวิธีการรับและส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
1.3ระบุความสำคัญของแต่ละขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้
1.4 เขียนแผนการทดสอบโปรแกรมได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการตรวจสอบแบบทดสอบ
  2. ความสามารถในการระบุสาเหตุข้อผิดพลาดของแบบทดสอบ
  3. ความสามารถในการทดสอบโปรแกรม
  4. ความสามารถในการอธิบายผลการทดสอบโปรแกรมในแต่ละขั้นตอนได้
  5. ความสามารถในการเขียนข้อเสนอหรือแนะนำเกี่ยวกับผลที่ได้จากการทดสอบโปรแกรมได้
  6. ความสามารถในการอธิบายสรุปผลการทดสอบโปรแกรมได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในการออกแบบแบบทดสอบโปรแกรม
  2. ความรู้ในความต้องการด้านโปรแกรมทางธุรกิจ
  3. ความรู้ ในการออกแบบแบบทดสอบโปรแกรม
  4. ความรู้ ในความต้องการด้านโปรแกรมทางธุรกิจ
  5. ความรู้ในการทดสอบโปรแกรม
  6. ความรู้ในการเลือกโปรแกรม
  7. ความรู้ในการใช้แบบฟอร์มการทดสอบโปรแกรม
  8. ความรู้ในความต้องการทางธุรกิจ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากแบบฟอร์มที่ใช้ในการทดสอบโปรแกรมตามความต้องการทางธุรกิจ
  4. ผลจากการเก็บข้อมูลตัวอย่างความต้องการทางธุรกิจ
  5. ผลจากการเขียนผังไหล (Flow Chart) ที่ได้จากการแปลงแบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/ หรือ ลำดับงาน (Work Flow)
  6. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบทดสอบความรู้
  2. ผลจากแบบประเมินการนำเสนอผังไหล (Flow Chart) พร้อมตอบข้อซักถาม
  3. ผลจากแบบสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินผลการเขียน ผังไหล (Flow Chart)ที่ได้จากการแปลงแบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/ หรือ ลำดับงาน (Work Flow)
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด
  2.ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ได้ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ
  3.ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ
  4.อธิบายผลการทำงานของโปรแกรม เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม
  5.อธิบายวิธีการรับและส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม
  6.แผนการทดสอบโปรแกรมต้องเน้นจุดเด่นจุดด้อยและความต้องการใช้งานโปรแกรมเป็นสำคัญ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน