หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขข้อผิดพลาด

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แก้ไขข้อผิดพลาด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ หาจุดผิดพลาด ตามบันทึกข้อผิดพลาด แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม และ ทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10303.02 แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

2.1แก้ไขจุดผิดพลาดตามที่ได้มีการระบุตำแหน่งไว้แล้วได้
2.2อธิบายวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

10303.03 ทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

3.1การกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรมย่อยหลังได้รับการแก้ไขจุดผิดพลาดแล้วได้
3.2แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้องเป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม

10303.01 หาจุดผิดพลาด ตามบันทึกข้อผิดพลาด

1.1ระบุตำแหน่งจุดที่มีข้อผิดพลาดได้ถูกต้อง
1.2อธิบายสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้
1.3อธิบายผลกระทบจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมย่อยได้
1.4 เสนอหรือแนะนำวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดในแต่ละจุดได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการสังเกตและเทคนิคในการหาจุดผิดพลาด 2. ความสามารถในการอ่านและแกไขการทำงานของโปรแกรมย่อย 3. ความสามารถในการอธิบายถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดก็ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 4. ความสามารถในการเสนอแนะวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดก็ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
  5. ความสามารถในการสื่อสาร
  6. ความสามารถในการเขียนโปรแกรม
  7. ความสามารถในการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
  8. ความสามารถในการใช้และค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  9. ความสามารถในการเขียนผลการทดสอบโปรแกรมย่อย (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมย่อย
  2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานโปรแกรมย่อย
  3. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมย่อย
  4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
  5. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนโปรแกรม
  6. ความรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  7. ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการแก้โปรแกรม
  8. ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน work flow เพื่อเข้าใจในการทำงานของโปรแกรมนั้น
  9. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรม
  10. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนผลการทดสอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากแบบทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตำแหน่งจุดผิดพลาดต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมย่อยที่ถูกทดสอบ
  2. สาเหตุของข้อผิดพลาดและผลกระทบต่อเนื่องสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งข้อต่อหนึ่งจุดผิดพลาด
  3. แก้ไขจุดผิดพลาดตามที่ได้มีการระบุตำแหน่งไว้แล้วและที่ยังไม่ได้ระบุไว้แต่มีผลกระทบต่อเนื่องกันภายในโปรแกรมที่ถูกทดสอบ
  4. ทดสอบโปรแกรมย่อยที่ได้รับการแก้ไขแล้วตามลำดับการทำงานของโปรแกรม
  5. แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้องเป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม