หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบโปรแกรมย่อย

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-3-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบโปรแกรมย่อย

ทบทวนครั้งที่

  -.

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ ออกแบบบททดสอบโปรแกรมย่อย ( Unit Test Script ) ตรวจสอบทดสอบโปรแกรมย่อย ทดสอบโปรแกรมย่อย (Unit Test : UT) ตามบททดสอบ และ บันทึกข้อผิดพลาดจากการทดสอบโปรแกรมย่อยได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10302.04 บันทึกข้อผิดพลาดจากการทดสอบโปรแกรมย่อย

4.1เขียนแจกแจงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบของแต่ละFunction ได้
4.2อธิบายกระบวนการทดสอบที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้อย่างเป็นขั้นตอน

10302.02 ตรวจสอบทดสอบโปรแกรมย่อย

2.1อธิบายการทำงานของแต่ละFunction ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
2.2เขียนแบบทดสอบโปรแกรมในแต่ละ Function ได้
2.3เขียนแผนการทดสอบโปรแกรมย่อยได้

10302.03 ทดสอบโปรแกรมย่อย (Unit Test : UT) ตามบททดสอบ

3.1อธิบายการรับและส่งข้อมูลของ แต่ละFunction ได้
3.2อธิบายผลลัพธ์ของแต่ละFunction ได้
3.3ระบุสาเหตุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของแต่ละFunction ได้

10302.01 ออกแบบบท ทดสอบโปรแกรมย่อย ( Unit Test Script )

1.1อ่านผังไหลได้อย่างถูกต้อง
1.2 เขียนโปรแกรมตามผังไหลได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการอธิบายการทำงานของแต่ละ Function ของโปรแกรม
  2. ความสามารถในการออกแบบทดสอบ 3. ความสามรถในการจัดสร้างบททดสอบย่อยของโปรแกรม
  4. ความสามารถในการใช้ Function รับ – ส่ง ข้อมูล
  5. ความสามารถในในการอ่านและเขียน Function
  6. ความสามารถในการเขียนและเลือกใช้โปรแกรมย่อยได้เหมาะสมกับงาน
  7. ความสามารถในการบันทึกและอธิบายผลลัพธ์จากการทดสอบได้ถูกต้อง
  8. ความสามารถในอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมย่อยได้ถูกต้อง
  9. ความสามารถในการแจกแจงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบของแต่ละ Function ได้ถูกต้อง
  10. ความสามารถในการสื่อสาร
  11. ความสามารถในลำดับความสำคัญของข้อผิดพลาด (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ในการออกแบบทดสอบ
  2. ความรู้เกี่ยวกับ การทดสอบโปรแกรม
  3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
  4. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ Function
  5. ความรู้เกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อมูลของFunction
  6. ความรู้ในการอ่าน เขียน และแก้ไข ข้อผิดพลาดของ Function
  7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมย่อย
  8. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมย่อย
  9. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรม
  10. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  11. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากแบบทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. แบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow) ตามที่กำหนดขอบเขตของงาน
  2. ผังไหล (Flow Chart) ได้ตามที่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  3. โปรแกรมที่พัฒนาจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานของการแปลงผังไหล
  4. อธิบายการรับและส่งข้อมูลของแต่ละ Function ได้
  5. อธิบายผลลัพธ์ของแต่ละ Function ได้
  6. การทำงานของโปรแกรมย่อยเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดของงาน
  7. รายการแบบทดสอบโปรแกรมย่อย เหมาะสมกับโปรแกรมย่อยที่ต้องการทดสอบ
  8. ผลลัพธ์และบันทึกผลการทดสอบโปรแกรมย่อย เป็นไปตามขอบเขตของงาน
  9. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือการประมวลผลของโปรแกรมย่อยที่ทดสอบเท่านั้น
  10. กระบวนการทดสอบ เริ่มจากการนำเข้าข้อมูลจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการของโปรแกรมย่อยที่ดำเนินการทดสอบแล้วแสดงผลผิดพลาด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม