หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การดำเนินการพัฒนาโปรแกรม

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักพัฒนาระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ แปลงหน้าจอ (GUI) และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังไหล (Flow Chart) และ พัฒนาโปรแกรมตามผังไหล (Flow Chart) ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังไหล (Flow Chart)

2.1อ่านผังไหลได้อย่างถูกต้อง
2.2เขียนโปรแกรมตามผังไหลได้อย่างถูกต้อง

10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI) และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังไหล (Flow Chart)

1.1อ่านแบบร่างหน้าจอ(GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow) ได้ถูกต้อง
1.2ทบทวนและแก้ไขแบบร่างหน้าจอ(GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow) ได้ถูกต้อง
1.3 เขียนผังไหล (Flow Chart) ได้ตามที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการอ่านลำดับงาน (Work Flow)
  2. ความสามารถในการเขียนผังไหล (Flow Chart)
  3. ความสามารถในการอ่านผังไหล (Flow Chart)
  4. ความสามารถในการนำผังไหล (Flow Chart) ไปเขียนโปรแกรม (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของลำดับงาน (Work Flow)
  2.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของแบบร่างหน้าจอ (GUI)
  3.ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับผังไหล (Flow Chart)
  4.ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของลำดับงาน (Work Flow) เพื่อเขียนผังไหล (Flow Chart)
  5. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของหน้าจอ (GUI)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากแบบทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.แบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow) ตามที่กำหนดขอบเขตของงาน
  2.ผังไหล (Flow Chart) ได้ตามที่กำหนดเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  3.โปรแกรมที่พัฒนาจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานของการแปลงผังไหล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ทดสอบโปรแกรมย่อย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน