หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบหน้าจอ และ / หรือ รายงาน (GUI/Report)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบหน้าจอ และ / หรือ รายงาน (GUI/Report)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ แปลงความหมายจากสตอรี่บอร์ด (Storyboard ) และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็น หน้าจอ (GUI) แปลงความหมายจากสตอรี่บอร์ด (Storyboard ) และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow)เป็นรายงาน (Report) เลือกใช้คอมโพเน้นท์ (Components) ที่เหมาะสมกับงาน ตรวจสอบความถูกต้องของหน้าจอ และ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10203.05 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน

5.1อ่านและเขียนรายงาน(Report) ได้ถูกต้อง
5.2ตรวจสอบการเขียนรายงาน(Report) ได้ถูกต้องตามโครงสร้างของรายงาน
5.3 อธิบายรายงาน(Report) ตามขั้นตอนการทำงานได้ถูกต้อง

10203.04 ตรวจสอบความถูกต้องของหน้าจอ

4.1อ่านและแก้ไขการออกแบบหน้าจอ(GUI) ได้ถูกต้อง
4.2ตรวจสอบการทำงานของหน้าจอ(GUI) ได้ถูกต้อง
4.3ค้นหาจุดบกพร่องของหน้าจอ(GUI) ให้ครบและถูกต้อง

10203.03 เลือกใช้คอมโพเน้นท์(Components) ที่เหมาะสมกับงาน

3.1เขียนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมจากสตอรี่บอร์ด(Storyboard) และ ลำดับงาน (Work Flow)
3.2เลือกใช้คอมโพเน้นท์(Components) ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน

10203.02 แปลงความหมายจากสตอรี่บอร์ด (Storyboard ) และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นรายงาน (Report)

2.1อ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด(Storyboard) และ ลำดับงาน (Work Flow)ได้ ถูกต้อง
2.2เขียนรายงาน (Report)จากสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และ ลำดับงาน (Work Flow) ได้ถูกต้อง
2.3อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมจากรายงานได้ถูกต้อง

10203.01 แปลงความหมายจากสตอรี่บอร์ด (Storyboard ) และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็น หน้าจอ (GUI)

1.1อ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด(Storyboard) และ ลำดับงาน (Work Flow)ได้ถูกต้อง
1.2ออกแบบหน้าจอ(GUI) จากสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และ ลำดับงาน (WorkFlow)ได้ถูกต้อง
1.3 ออกแบบหน้าจอ (GUI) ต้องเป็นไปตามหลักการออกแบบที่ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ความสามารถในการออกแบบหน้าจอ ( GUI )
  2.ความสามารถในการอ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด ( Storyboard ) และ ลำดับงาน ( Work Flow )
  3.ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์แทนความหมายในการออกแบบหน้าจอ ( GUI )
  4.ความสามารถในการเขียนรายงาน ( Report )
  5.ความสามารถในการอ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และ ลำดับงาน ( Work Flow )
  6.ความสามารถในการอ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และ ลำดับงาน ( Work Flow )
  7.ความสามารถในการคาดการณ์การทำงานของโปรแกรม
  8.ความสามารถในการตัดสินใจเลือกคอมโพเน้นท์ ( Component ) ได้เหมาะสมกับงาน
  9.ความสามารถในการอ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และ ลำดับงาน (Work Flow)
  10. ความสามารถในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของหน้าจอ (GUI)
  11. ความสามารถในการคาดการณ์ผลกระทบอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อผิดพลาดของหน้าจอ (GUI)
  12. ความสามารถในการเขียนรายงาน (Report)
  13. ความสามารถในการอ่านตรวจทานรายงาน (Report) (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบหน้าจอ (GUI)
  2. ความรู้ เกี่ยวกับสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
  3. ความรู้ เกี่ยวกับลำดับงาน (Work Flow)
  4. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ในการเขียนหน้าจอ (GUI)
  5. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนรายงาน (Report)
  6. ความรู้ เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
  7. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของคอมโพเน้นท์ (Component)
  8. ความรู้ในหลักการออกแบบหน้าจอ (GUI)
  9. ความรู้เกี่ยวกับข้อบกพร่องของหน้าจอ (GUI)
  10. ความรู้ในหลักการเขียนรายงาน (Report)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. สตอรี่บอร์ด ( Storyboard ) และ ลำดับงาน ( Work Flow ) ตามความต้องการธุรกิจ
  2. แบบร่างหน้าจอ (GUI) จากสตอรี่บอร์ด ( Storyboard ) และ ลำดับงาน ( Work Flow ) เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  3. อ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และ ลำดับงาน (Work Flow)ได้ถูกต้อง
  4. เขียนรายงาน (Report) จากสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และ ลำดับงาน (Work Flow) ได้ถูกต้อง
  5. อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมจากรายงานได้ถูกต้อง
  6. รายงาน (Report) ต้องตรงกับหลักการเขียนและได้มาตรฐานสากล
  7. คอมโพเน้นท์ (Components) ที่เลือกใช้ต้องเหมาะสมกับงานและเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานสากล
  8. ทดสอบความถูกต้องการทำงานของหน้าจอ (GUI) ให้เป็นไป ตามหลักมาตรฐานสากล
  9. รายงาน (Report) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้มาตรฐานสากล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ออกแบบฐานข้อมูล ( Database)