หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบฐานข้อมูล ( Database)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-3-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบฐานข้อมูล

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ แปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Requirements) เป็นความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram) แปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Requirements) เป็นพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data dictionary) สร้างฐานข้อมูล (Database) และ ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10202.04 ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล

4.1อธิบายโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล(ER-Diagram) ได้ถูกต้อง
4.2ตรวจสอบฐานข้อมูลเป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ
4.3ตรวจสอบและแก้ไขโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ถูกต้อง

10202.03 สร้างฐานข้อมูล (Database)

3.1กำหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลได้ถูกต้อง
3.2ค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องการ
3.3แบ่งข้อมูลลงในตารางต่างๆได้ถูกต้อง
3.4เปลี่ยนรายการของข้อมูลให้เป็นคอลัมน์ต่างๆ
3.5ระบุคีย์หลักและกำหนดความสัมพันธ์ของตารางได้ถูกต้อง
3.6วิเคราะห์การออกแบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง
3.7การใช้กฎ Normalization ได้ถูกต้องตามโครงสร้างฐานข้อมูล

10202.02 แปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Require-ments) เป็นพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data dictionary)

2.1 อธิบายความต้องการทางธุรกิจเป็นพจนานุกรมฐานข้อมูล(Data Dictionary)ได้ถูกต้อง
2.2 อ่านและเขียนโครงสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล(Data Dictionary)ได้ถูกต้องอธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ถูกต้อง
2.3 อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ถูกต้อง

10202.01 แปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Require-ments) เป็นความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)

1.1อ่านและตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
1.2กำหนดเอนติตี้ของแฟ้มข้อมูล(ER-Diagram) ได้ถูกต้อง
1.3กำหนดแอททริบิวท์ให้แต่ละ เอนติตี้ของแฟ้มข้อมูล(ER-Diagram) ได้ถูกต้อง
1.4กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ของแฟ้มข้อมูล(ER-Diagram) ได้ถูกต้อง
1.5 อ่านและเขียนสัญลักษณ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)ได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการอ่านและเขียนแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)
  2. ความสามารถในการกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)
  3. ความสามารถในการแปลงความต้องการทางธุรกิจเป็นแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)
  4. ความสามารถในการอ่านและเขียนแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)
  5. ความสามารถในการแปลงความหมายแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)เป็นพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary)
  6. ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของโครงสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary)
  7. ความสามารถในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
  8. ความสามารถความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามที่กำหนดของขอบเขตงาน
  9. ความสามารถในการตีความหมายพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ได้ถูกต้อง
  10. ความสามารถในการอ่านและแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามที่กำหนดของขอบเขตงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)
  2.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)
  3.ความรู้เกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจ
  4.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)
  5.ความรู้ในการตีความหมายของข้อมูล
  6.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์และโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล(ER-Diagram)
  7.ความรู้เกี่ยวกับเขียนและออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
  8.ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล
  9.ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแฟ้มข้อมูล(ER-Diagram)
  10. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูล
  11. ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ
  2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์
  3. ผู้ประเมินทำการประเมินคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมฉบับสมบูรณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ความหมายความต้องการทางธุรกิจ ตามที่กำหนดของขอบเขตงาน
  2. โครงสร้างความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram) ตามมาตรฐานสากล
  3. สัญลักษณ์ ตามมาตรฐานสากล
  4. ความต้องการทางธุรกิจเป็นพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ตามที่กำหนด
  5. ของขอบเขตงาน
  6. โครงสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ตามมาตรฐานสากล
  7. โครงสร้างของฐานข้อมูล ตามที่กำหนดของขอบเขตงาน
  8. กำหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลได้ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้นของงาน
  9. ค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องการเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้นของงาน
  10. แบ่งข้อมูลลงในตารางต่างๆ ได้ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้นของงาน
  11. เปลี่ยนรายการของข้อมูลให้เป็นคอลัมน์ต่างๆ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้นของงาน
  12. ระบุคีย์หลักและกำหนดความสัมพันธ์ของตารางได้ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้นของงาน
  13. วิเคราะห์การออกแบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้นของงาน
  14. การใช้กฎ Normalization ได้ถูกต้องตามโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้นของงาน
  15. อธิบายโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล(ER-Diagram) ต้องตามที่กำหนดของขอบเขตงาน
  16. ฐานข้อมูล ตรงตามที่กำหนดของขอบเขตงาน
  17. โครงสร้างของฐานข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานสากล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ออกแบบหน้าจอ และ / หรือ รายงาน (GUI/Report)
ออกแบบสตอรี่บอร์ด(Storyboard )และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow)