หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบสตอรี่บอร์ด(Storyboard )และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow)

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-3-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบสตอรี่บอร์ด (Storyboard ) และ/หรือ ลำดับงาน (Work

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ แปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ เขียนลำดับงาน ( Work Flow ) ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และ ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10201.03 ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)

3.1 ตรวจสอบโครงเรื่องหลักให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
3.2 ตรวจสอบลำดับงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
3.3 ตรวจสอบการออกแบบสตอรี่บอร์ดได้ถูกต้อง

10201.04 ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับงาน

4.1 ตรวจสอบโครงสร้างลำดับงาน ( work flow) ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
4.2 ทบทวนและแก้ไขลำดับงาน ( work flow ) ได้ถูกต้อง
4.3 ตรวจสอบลำดับขั้นการไหลของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
4.4. ตรวจสอบการออกแบบลำดับงาน ( work flow )ได้ถูกต้อง

10201.02 เขียนลำดับงาน (Work Flow)

2.1 อ่านแบบร่างสตอรี่บอร์ดได้อย่างถูกต้อง
2.2 ทบทวนและแก้ไขแบบร่างสตอรี่บอร์ดได้ถูกต้อง
2.3 เขียนลำดับงาน ( work flow )ได้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ

10201.01 แปลงความหมายจากความต้องการทางธุรกิจ (Require-ments) เป็นสตอรี่บอร์ด (Story Board)

1.1 เขียนภาพรวมของธุรกิจได้
1.2 ตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
1.3 รวบรวมข้อมูลได้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ
1.4 แปลงความต้องการทางธุรกิจในรูปแบบของสตอรี่บอร์ด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.ความสามารถในการจำแนกข้อมูลของความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
  2.ความสามารถในการตีความหมายความต้องการทางธุรกิจในรูปแบบสตอรี่บอร์ด
  3.ความสามารถในการออกแบบสตอรี่บอร์ดได้ตรงกับมาตรฐานสากล
  4.ความสามารถในการอ่านและตีความหมายของสตอรี่บอร์ดได้ถูกต้อง
  5.ความสามารถในการเขียนลำดับงาน ( work flow ) ได้ตามที่กำหนดขอบเขตของงาน
  6.ความสามารถในการอ่านและเข้าใจสตอรี่บอร์ดให้ตรงกับตามความต้องการทางธุรกิจได้ถูกต้อง
  7.ความสามารถในการเขียนและแก้ไขสตอรี่บอร์ดได้ถูกต้อง
  8.ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ของการออกแบบสตอรี่บอร์ด
  9.ความสามารถในการอ่านและเข้าใจลำดับงาน ( work flow ) ให้ตรงกับตามความต้องการทางธุรกิจ
  10. ความสามารถในการเขียนและแก้ไขลำดับงาน ( work flow )
  11. ความสามารถในการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของการออกแบบลำดับงาน ( work flow )
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและตีความหมายของงาน
  2.ความรู้ในการออกแบบสตอรี่บอร์ด
  3.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของลำดับงาน ( work flow )
  4.ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับของงาน
  5.ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและแก้ไขสตอรี่บอร์ด
  6.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของสตอรี่บอร์ด
  7.ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสตอรี่บอร์ด
  8.ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและแก้ไขลำดับงาน ( work flow )
  9.ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของลำดับงาน ( work flow )
  10. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลำดับงาน ( work flow )

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากแบบสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากแบบทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  ไม่มี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.ภาพรวมของธุรกิจต้องตรงตามที่กำหนดขอบเขตของงาน
  2.ความหมายของความต้องการทางธุรกิจ ต้องตรงตามที่กำหนดขอบเขตของงาน
  3.รวมรวบและสรุปข้อมูล ตามความต้องการตามที่กำหนดขอบเขตของงาน
  4.แบบร่างสตอรี่บอร์ด ต้องตามที่กำหนดขอบเขตของงานในเกณฑ์การปฏิบัติงานการอ่านแบบร่างสตอรี่บอร์ด ทบทวนและแก้ไขแบบร่างสตอรี่บอร์ดได้ถูกต้อง
  5.ลำดับงาน ( work flow ) ตรงตามความต้องการทางธุรกิจที่กำหนดขอบเขตของงาน
  6.โครงเรื่องหลักต้องตรงตามที่กำหนดของขอบเขตงาน
  7.ลำดับงานต้องสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจตามที่กำหนดของขอบเขตงาน
  8.การออกแบบสตอรี่บอร์ดถูกต้องตามมาตรฐานสากล
  9.โครงสร้างลำดับงาน ( work flow ) ตามที่กำหนดของขอบเขตงาน
  10. ลำดับขั้นการไหลของข้อมูลต้องสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจตามที่กำหนดของขอบเขตงาน
  11. การออกแบบลำดับงาน ( work flow ) ตามมาตรฐานสากล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
ออกแบบฐานข้อมูล ( Database)