หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-3-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ วิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ วิเคราะห์และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ (DB)สรุปความต้องการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ และ นำเสนอความต้องการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม
  2514 โปรแกรมเมอร์
  2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม
  2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10102.04 นำเสนอความต้องการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ

4.1 สรุปจุดเด่นจุดด้อยของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ
4.2 อธิบายเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
4.3 นำเสนอเทคโนโลยีได้ตรงความต้องการกับรูปแบบทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

10102.03 สรุปความต้องการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ
3.2 สรุปความต้องการเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจ
3.3 เลือกเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของรูปแบบทางธุรกิจ

10102.02 วิเคราะห์และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ (DB)

2.1 วิเคราะห์รูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้กับธุรกิจ
2.2 วิเคราะห์เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของรูปแบบทางธุรกิจ
2.3 เลือกประเภทของเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจ

10102.01 วิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ (Business Model)

1.1 วิเคราะห์และตีความหมายลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจ
1.2 แยกแยะรูปแบบได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ
1.3 สรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิเคราะห์และตีความหมายลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจ
  2. แยกแยะรูปแบบได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ
  3. สรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ
  4. วิเคราะห์รูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้กับธุรกิจ
  5. วิเคราะห์เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของรูปแบบทางธุรกิจ
  6. เลือกประเภทของเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจ
  7. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ
  8. สรุปความต้องการเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจ
  9. เลือกเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของรูปแบบทางธุรกิจ
  10. ความสามารถในการนำเสนองานได้สอดคล้องกับความต้องการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ
  11. ความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
  12. ความสามารถด้านเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ
  2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
  3. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของเทคโนโลยี
  4. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางธุรกิจ
  5. ความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
  6. ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ
  7. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางธุรกิจ
  8. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของเทคโนโลยีแต่ละรูปแบบ
  9. ความรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
  10. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการนำเสนอ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลจากการบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลจากการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลจากการสัมภาษณ์และหรือ
  2. ผลจากแบบทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
  2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   ไม่มี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.ลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจแสดงในรูปแบบของรายงาน
  2.รูปแบบความต้องการของธุรกิจได้ตามที่กำหนดของขอบเขตงาน
  3.ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจได้ตรงตามรูปแบบของงาน
  4.รูปแบบของเทคโนโลยีจะต้องตรงกับความต้องการกับขอบเขตของธุรกิจ
  5.เลือกเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจที่ได้มาตรฐานสากล
  6.ข้อมูลเทคโนโลยีต้องตรงกับขอบเขตของงานที่กำหนด
  7.เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจที่เชื่อถือ
  8.เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ ตรงตามมาตรฐาน
  9.เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจตรงกับขอบเขตของงานที่กำหนด
  10. ข้อมูลเทคโนโลยีตรงกับความต้องการกับรูปแบบทางธุรกิจ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ