หน่วยสมรรถนะ

สำรวจความต้องการทางธุรกิจ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-SWA-3-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สำรวจความต้องการทางธุรกิจ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เป็นผู้ที่มีสามารถ สร้างแบบสำรวจความต้องการทางธุรกิจ เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ และ สรุปความต้องการทางธุรกิจ ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม2514 โปรแกรมเมอร์2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่มี

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10101.03 สรุปความต้องการทางธุรกิจ

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากความต้องการทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

10101.02 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ

2.1 รวบรวมข้อมูล แบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
2.2 เก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่กำหนด
2.3 จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

10101.01 สร้างแบบสำรวจความต้องการทางธุรกิจ

1.1 เขียนโครงสร้างและความต้องการทางธุรกิจ
1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายของความต้องการทางธุรกิจ
1.3 ออกแบบและสร้างแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่มี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจ2. ความสามารถในการเขียนแบบสำรวจที่ตรงกับมาตรฐานสากล3. ความสามารถในการแสดงออกในการมองภาพรวมของธุรกิจ4. ความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย5. ความสามารถในทางคณิตศาสตร์ และ สถิติ6. ความสามารถในพื้นฐาน ทางธุรกิจ7. ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจ8. ความสามารถในการสรุปใจความสำคัญของข้อมูลทางธุรกิจ9. ความสามารถในการตัดสินใจและมองภาพรวมของธุรกิจ(ข) ความต้องการด้านความรู้1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางธุรกิจของระบบงาน2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ แบบสำรวจตามมาตรฐานสากล3. ความรู้เกี่ยวกับการคาดการณ์ เชิงลึกทางธุรกิจ4. ความรู้ในการตีความหมายของแบบสำรวจได้อย่างถูกต้อง5. ความรู้ในการวิเคราะห์คำนวณ ในเชิงสถิติ6. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ7. ความรู้เกี่ยวกับการภาพรวมทางธุรกิจ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน3. ผลจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ2. ผลจากทดสอบความรู้ (ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และใช้แบบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. โครงสร้างและความต้องการที่กำหนดตามขอบเขตของงาน2. กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางซอฟต์แวร์3. รวบรวมข้อมูล แบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด4. เก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่กำหนด5. จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง6. ผลลัพธ์ความต้องการทางธุรกิจแสดงผลในรูปแบบ ตาราง ภาพ และ/หรือภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่มี

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินในสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications)
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) : ไม่มี
share
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ