หน่วยสมรรถนะ

Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Industrial Instrumentation and Control System Equipment

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-039ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Industrial

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Instrumentation Maintenance Technician

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  This unit of competency covers the troubleshooting and diagnosing malfunctions of industrial control system which include Field Instrument (Control valve/On-Off valve, Sensor and Transducer, Level Measurement system, Temperature measurement system, Pressure measurement system, Flow measurement system and Hydraulic & pneumatic system), Control System and Instrumentation (Electronic Devices, Safety instrumented system (SIL/IPF), Programmable Logic controller, Distributed Control system, Human Machine interface, Machine monitoring system, Custody meter and ESD/FGS), and Instrument Analyzer, and Metrology (Online analyzer (Liquid/Gas), Fire and Gas detector, Continuous Emission Monitoring system, Sampling Preparation system, VOC analysis, QC/R&D equipment and Gas chromatography (GC))

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPI5/3-1 Troubleshoot Field Instrument
- Control valve/On-Off valve
- Sensor and Transducer
- Level Measurement system
- Temperature measurement system
- Pressure measurement system
- Flow measurement system
- Hydraulic & pneumatic system

1. Workis performed to meet the requirements of company/ manufacturer/ Health,Safety and Environment work practices, specific application and areaclassification
2. Rootcaused analysis to identified where the known inputs result in unexpectedoutputs
3. Defecteliminate of malfunction
4. Documentationis completed according to maintenance guidelines

PPI5/3-2 Troubleshoot Control system and instrumentation
- Electronic Devices
- Safety instrumented system (SIL/IPF)
- Programmable Logic Controller
- Distributed Control system
- Human Machine interface
- Machine monitoring system
- Custody meter
- ESD/FGS

1. Workis performed to meet the requirements of company/ manufacturer/ Health,Safety and Environment work practices, specific application and areaclassification
2. Rootcaused analysis to identified where the known inputs result in unexpectedoutputs
3. Defecteliminate of malfunction
4. Documentationis completed according to maintenance guidelines

PPI5/3-3 Troubleshoot Instrument Analyzer
- Online analyzer (Liquid/Gas)
- Fire and Gas detector
- Continuous Emission Monitoring System
- Sampling Preparation System
- VOC analysis
- QC/R&D equipment
- Gas chromatography (GC)

1. Workis performed to meet the requirements of company/ manufacturer/ Health,Safety and Environment work practices, specific application and areaclassification
2. Rootcaused analysis to identified where the known inputs result in unexpectedoutputs
3. Defecteliminate of malfunction
4. Documentationis completed according to maintenance guidelines

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete four units of Technical Core Competency (2)
  - Complete a Technical Diploma in Electricity, Electronics or any other related program or complete a Vocational Certificate in an Electricity, Electronics or any other related program with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Application of knowledge of understanding of industrial control system equipment for troubleshooting and diagnosing malfunctions
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Ability in troubleshooting and diagnosing malfunctions system equipment which include Field Instrument, Control System and Instrumentation, Instrument Analyzer and Metrology.
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Understand the functions of industrial control system equipment, company requirements, and SHE work practices

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Work performance of new entry worker must be under senior staff supervision, and job scope assigned in each unit operation
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Assigned job scope should cover routine maintenance, SHE work practice, company requirements and documentations

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency should be taken along with unit PPI5/1 (Maintaining, Calibrating, and Tuning Industrial Instrumentation and Control System Equipment) and PPI5/2 (Installation and Commission New Industrial Instrumentation and Control System Equipment)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, skills and knowledge of elements in PPI5/3-1, PPI5/3-2, and PPI5/3-3 are required according to related performance criteria. The assessment procedures may include one or more of the followings 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Installation and Commission New Industrial Instrumentation and Control System Equipment