หน่วยสมรรถนะ

Installation and Commission New Industrial Instrumentation and Control System Equipment

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Installation and

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Instrumentation Maintenance Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPI5/2-1 Install Field Instrument
- Control valve/On-Off valve
- Sensor and Transducer
- Level Measurement system
- Temperature measurement system
- Pressure measurement system
- Flow measurement system
- Hydraulic & pneumatic system

1. Installationmeets the requirements of manufacturer/Health, Safety and Environment workpractices, area classifications and specific application
2. Equipment is configured according to theapplication
3. Equipment is calibrated to engineeringspecifications using certified standards when applicable
4. Physicalinspection meets manufacturer/ industry standards
5. Functionaltest meets manufacturer/ industry standards
6. Knowninputs result in expected outputs as specified by the manufacturer
7. Documentationis completed according to specifications

PPI5/2-2 Install Control System and Instrumentation
Electronic Devices
- Safety instrumented system (SIL/IPF)
- Programmable Logic Controller
- Distributed Control system
- Human Machine interface
- Machine monitoring system
- Custody meter
- ESD/FGS

1. Installationmeets the requirements of manufacturer/ Health, Safety and Environment workpractices, area classifications and specific application
2. Equipment is configured according to theapplication
3. Equipmentis calibrated to engineering specifications using certified standards whenapplicable
4. Physicalinspection meets manufacturer/ industry standard
5. Functionaltest meets manufacturer/industry standards
6. Knowninputs result in expected outputs as specified by the manufacturer
7. Documentationis completed according to specifications

PPI5/2-3 Install Instrument Analyzer
- Online analyzer (Liquid/Gas)
- Fire and Gas detector
- Continuous Emission Monitoring System
- Sampling Preparation System
- VOC analysis
- QC/R&D equipment
- Gas chromatography (GC)

1. Installationmeets the requirements of manufacturer/ Health, Safety and Environment workpractices, area classifications and specific application
2. Equipmentis configured according to the application
3. Equipmentis calibrated to engineering specifications using certified standards whenapplicable
4. Physicalinspection meets manufacturer/ industry standards
5. Functionaltest meets manufacturer/ industry standards
6. Knowninputs result in expected outputs as specified by the manufacturer
7. Documentationis completed according to specifications

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete four units of Technical Core Competency (2)
  - Complete a Technical Diploma in Electricity, Electronics or any other related program or complete a Vocational Certificate in an Electricity, Electronics or any other related program with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Application of knowledge and understanding of industrial control system equipment for installation and commission
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Ability in installation and commission of industrial control system equipment which include Field Instrument, Control System and Instrumentation, Instrument Analyzer and Metrology.
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Understand the functions of industrial control system equipment.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Work performance of new entry workers must be under supervision of senior staff and job scope required by each unit operation
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Job scope involves installation, physical inspection, functional test and documentations according to company specifications, guidelines SHE, and area classification. High voltage equipment is energized with 600 volt or more

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency should be taken along with unit PPI5/1 (Maintaining, Calibrating , and Tuning Industrial Instrumentation and Control System Equipment) and PPI5/3 (Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Industrial Instrumentation and Control System Equipment)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, skills and knowledge of elements in PPI5/2-1, PPI5/2-2, and PPI5/2-3 are required according to related performance criteria. The assessment procedures may include one or more of the followings 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Maintaining, Calibrating, and Tuning Industrial Instrumentation and Control Systems Equipment
Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Industrial Instrumentation and Control System Equipment