หน่วยสมรรถนะ

Repairing or Replacing Malfunction Industrial Instrumentation and Control System Equipment

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Repairing or Replacing Malfunction Industrial

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Instrumentation Maintenance Technician

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  This unit covers work performance in repairing or replacing which include 1) Field Instrument (Control valve/On-Off valve, Sensor and Transducer, Level Measurement system, Temperature measurement system, Pressure measurement system, Flow measurement system and Hydraulic & pneumatic system), 2) Control System and Instrumentation (Electronic Devices, Safety instrumented system (SIL/IPF), Programmable Logic Controller, Distributed Control system, Human Machine interface, Machine monitoring system, Custody meter and ESD/FGS), and 3) Instrument Analyzer, (Online analyzer (Liquid/Gas), Fire and Gas detector, Continuous Emission Monitoring System, Sampling Preparation System, VOC analysis, QC/R&D equipment and Gas chromatography (GC))

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPI4/3-1 Repair or replace Field Instrumentation
- Control valve/On-Off valve
- Sensor and Transducer
-Level Measurement system
- Temperature measurement system
- Pressure measurement system
- Flow measurement system
- Hydraulic & pneumatic system

1. Correctiverepairs are performed according to job scope, manufacturer/Health, Safety andEnvironment work practices, specific application and area classification
2. Physicalinspection meets manufacturer/industry parameters
3. Configurationis verified according to the application
4. Calibrationis verified according to engineering specifications with certified standardswhen applicable.
5. Functionaltest meets company/manufacturer/industry standards
6. Knowninputs result in expected outputs as specified by the manufacturer
7. Documentationis completed according to maintenance guidelines

PPI4/3-2 Repair or replace Control System and Instrumentation
- Electronic Devices
- Safety instrumented system (SIL/IPF)
- Programmable Logic Controller
- Distributed Control system
- Human Machine interface
- Machine monitoring system
- Custody meter
- ESD/FGS

1.Corrective repairs areperformed according to job scope, manufacturer/Health, Safety and Environmentwork practices, specific application and area classification
2.Physical inspection meetsmanufacturer/industry parameters
3.Configuration is verifiedaccording to the application
4.Calibration is verifiedaccording to engineering specifications with certified standards whenapplicable.
5.Functional test meetscompany/manufacturer/industry standards
6.Known inputs result in expectedoutputs as specified by the manufacturer
7.Documentation is completed according to maintenance guidelines

PPI4/3-3 - Repair or Replace Instrumentation Analyzer
- Online analyzer (Liquid/Gas)
- Fire and Gas detector
- Continuous Emission Monitoring System
- Sampling Preparation System
- VOC analysis
- QC/R&D equipment
- Gas chromatography (GC)

1.Corrective repairs areperformed according to job scope, manufacturer/Health, Safety and Environmentwork practices, specific application and area classification
2.Physical inspection meetsmanufacturer/industry parameters
3.Configuration is verifiedaccording to the application
4.Calibration is verified accordingto engineering specifications with certified standards when applicable.
5.Functional test meetscompany/manufacturer/industry standards
6.Known inputs result inexpected outputs as specified by the manufacturer
7.Documentation is completedaccording to maintenance guidelines

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete five units of Technical Core Competency (1)
  - Complete a Technical Diploma in Electricity, Electronics or any other related program or complete a Vocational Certificate in an Electricity, Electronics or any other related program with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Application of knowledge and understanding of industrial control system equipment for repairing and/or replacing malfunctions
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Ability in repairing and replacing industrial control system equipment which include Field Instrument, Control System and Instrumentation, Instrument Analyzer and Metrology.
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Understand the functions of industrial control system equipment, which include Field Instrument, Control System and Instrumentation, Instrument Analyzer and Metrology.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Corrective repairs or replace should be under supervision of senior staff for new entry staff
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Job scope is covered routine maintenance, physical inspection, verified configuration and calibration, function test and documents which rely on company specifications, SHE work practices and area classification

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency should be taken along with PPI4/1 (Safety in Instrumentation Maintenance), and PPI4/2 (Basic Instrumentation Overview)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, skills and knowledge of elements in PPI4/3-1, PPI4/3-2, and PPI4/3-3 are required according to related performance criteria. The assessment procedures may include one or more of the followings 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share