หน่วยสมรรถนะ

Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Electrical Equipment

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Troubleshooting and Diagnosing

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Electrical Maintenance Technician

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  This unit of competency covers the electrical generation/distribution system which include 1) Repair or replace Power System (Substation and distribution system, Single line diagram, HV, MV, LV Switch Gear (SWGR), Electric power system protection equipment, Cable and jointer, MCC system, Power quality (Capacitor compensation unit, Harmonic) and Transformer), 2) Repair or replace Power Electronic and Control (UPS and battery charger, AC drive and Control and DC drive and control), 3) Repair or replace electrical machine (Motor and Generator), and 4) Repair or Replace Plant electrical equipment and system (Grounding and lightning system, Lighting system, Telephone system, Heating Ventilation and Air Condition (HVAC), Chiller (Cooling system), Cathodic Protection System, Bagging system, Overhead crane/elevator, Heater/Electrode system, Electrostatic Precipitator, PLC and control system, Motor operate valve (MOV) and Fire alarm and Fire Fighting extinguisher system)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPE5/3-1 Repair or replace power system
- Substation and distribution system
- Single line diagram
- HV, MV, LV Switch Gear (SWGR)
- Electric power system protection equipment
- Cable and jointer
- MCC System
- Power quality (Capacitor compensation unit, Harmonic)
- Transformer

1. Work is performed to meet the requirements ofcompany/manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specificapplication and area classification and knowledge of predictive tools
2. The point of normal function equipment where the knowninputs result in expected outputs
3. The point of deviation is iidentified where the knowninputs result in expected outputs
4. Soure of malfunction is retified
5. Documentation is completed according to companyguidelines

PPE5/3-2 Install Power Electronic and Control
- UPS and battery charger
- AC drive and control
- DC drive and control

1. Work is performed to meet the requirements ofcompany/manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specificapplication and area classification and knowledge of predictive tools
2. The point of normal function equipment where the knowninputs result in expected outputs
3. The point of deviation is iidentified where the knowninputs result in expected outputs
4. Soure of malfunction is retified
5. Documentation is completed according to companyguidelines

PPE5/3-3 Repair or replace electrical machine
- Motor
- Generator

1. Work is performed to meet the requirements ofcompany/manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specificapplication and area classification and knowledge of predictive tools
2. The point of normal function equipment where the knowninputs result in expected outputs
3. The point of deviation is iidentified where the knowninputs result in expected outputs
4. Soure of malfunction is retified
5. Documentation is completed according to companyguidelines

PPE5/3-4 Repair or replace Plant electrical equipment and system 1
- Grounding and lightning System
- Lighting system
- Telephone system
- Heating Ventilation and Air Condition (HVAC)
-Chiller (Cooling system)

1. Work is performed to meet the requirements ofcompany/manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specificapplication and area classification and knowledge of predictive tools
2. The point of normal function equipment where the knowninputs result in expected outputs
3. The point of deviation is iidentified where the knowninputs result in expected outputs
4. Soure of malfunction is retified
5. Documentation is completed according to companyguidelines

PPE5/3-5 Repair or replace Plant electrical equipment and system 2
- Cathodic Protection System
- Bagging System
- Overhead crane/elevator
- Heater /Electrode System
- Electrostatic Precipitator
- PLC and control system
- Motor operate valve (MOV)
- Fire Alarm and fire fighting extinguisher system

1. Work is performed to meet the requirements ofcompany/manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specificapplication and area classification and knowledge of predictive tools
2. The point of normal function equipment where the knowninputs result in expected outputs
3. The point of deviation is iidentified where the knowninputs result in expected outputs
4. Soure of malfunction is retified
5. Documentation is completed according to companyguidelines

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete four units of Technical Core Competency (2)
  - Complete a Technician Diploma in Electricity, Electronics or any Other related program or a Vocational Certificate in Electricity, Electronics or any Other related Electrical program with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Application of knowledge and understanding steam system and electrical generation/distribution system for effective monitoring and operating
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Ability in monitoring and operating steam system and electrical generation/distribution system (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Understand company specifications on electrical distribution level, production costs, product/process, and equipment parameters

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Performance criteria of this unit are based on level of monitoring and operating in unit operation (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Monitoring and operating steam system, มันใช่เรื่องของการแก้ปัญหาหรือเปล่า electrical generation/distribution system are based on company specifications, on production rate, production costs, and equipment parameters

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency should be taken along with Unit PPE5/1 (Installation and Commission of Electrical Equipment) and PPE5/2 (Predictive Maintenance (PDM) of Electrical Equipment)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, skills and knowledge of elements in PPE5/3-1, PPE5/3-2, PPE5/3-3, PPE5/3-4 and PPE5/3-5 are required according to related performance criteria. The assessment procedures may include one or more of the followings 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Predictive Maintenance (PDM) of Electrical Equipment