หน่วยสมรรถนะ

Conduct Preventative SHE Inspections

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-028ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Conduct

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Electrical Maintenance Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPE4/1-1 Conduct Preventative SHE Inspections

1.ElectricalEquipment inspections are conducted according to established procedures
2.ElectricalEquipment inspection report is complete per company standards
3.Inspection andaudit findings are posted appropriately so that they are accessible to allrelevant parties
4.Inspectionfindings are remedied according to company policies and procedures

PPE4/1-2 Conduct SHE incident and hazards

1. Identify hazard of Electrical Equipment are conductedaccording to established procedures, indentify incident of Electrical hazard
2. Incident Report is complete per company standards
3. Incident and investigation reports and findings aredisseminated to designated recipients according to company procedures
4. Corrective action is taken as specified by companypolicies and procedures

PPE4/1-3 Instruct individuals entering operator area in SHE policies and procedures

1. Area specific safety orientation is provided foremployees and contractors entering process unit
2. All employees have current and continuing training onthe SHE policies and procedures

PPE4/1-4 Comply with local and international policies and procedure

1. Local and national policies and procedures are complied
2. Safety data sheet and environmental compliancedocumentation is complete per local, national standards and the GloballyHarmonized System Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete five units of Technical Core Competency (1)
  - Complete a Technician Diploma in Electricity, Electronics or any Other Related Program or complete a Vocational Certificate in those programs with 2 years experiences in Petroleum/Petrochemical or related industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Have skills and knowledge to conduct preventative SHE inspection, response to SHE incidents, instruct others, and comply with local and international procedure.
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   Ability in conducting Preventative SHE Inspections, Incidents, and Hazards, instructing individuals entering operator area in SHE policies and procedures, and compliance with local and international policies and procedure
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1) Aware of SHE incidents and hazards in the unit operation.
  2) Know the related SHE local and international regulations and procedure.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   The performance criteria for this unit will be confined within SHE in area of unit operation and related policies and of mechanical maintenance technicians procedures
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   SHE associated with work area such as Working Surface, Means of egress, Heights and Confined Space

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency should be completed along with unit PPE4/2 (Inspection, Maintaining, Calibrating, Lubricating, Cleaning and Tuning Electrical Equipment) and PPE4/3 (Repairing or Replacing Malfunctions Electrical Equipment)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, the process of assessment should be SHE in unit operation. Skills and knowledge of PPE4/1-1, PPE4/1-2, PPE4/1-3 and PPE4/1-4 are required according to related performance criteria. The assessment procedure may include one or more of the followings 1) Written test which may include multiple choices and essay questions, analysis of related data and information, find reasonable solution to the problems 2) Practical test to demonstrate basic skills in SHE preventative, and responses 3) Observation of an individual performance 4) Hands-on development of safety data sheet

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Inspection, Maintaining, Calibrating, Lubricating, Cleaning and Tuning Electrical Equipment