หน่วยสมรรถนะ

Heat Exchange System

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-027ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Heat

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Mechanical Maintenance Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPM5/4-1 Monitor and Operate Heat Exchange Systems (1)
- Fired Heaters/Furnace System
- Heat Exchanger System

1. Heat transfer rates meet desired temperature perprocess/equipment specifications
2. Production costs which are controlled by operatorsindicate efficient use of equipment, raw materials, utilities and otherresources
3. Product/process meets established processspecifications
4. Equipment is monitored and maintained according tomanufacturer /company operational parameters, safety standards and governmentregulations
5. Equipment maintenance is coordinated according tomechanical requirements, maintenance schedule or equipment malfunction
6. Equipment is prepared for mechanical work includingshut down and Lock out/Tag out according to company policy
7. Equipment is returned to service following mechanicalwork including verifying work, completing Lock out/Tag out, completingpaperwork and start-up according to company policy
8. Process variables meet product and equipment parameters

PPM5/4-2 Monitor and Operate Heat Exchanger System
- Cooling Water System
- Refrigeration System

1. Cooling rates meet desired temperature perprocess/equipment specifications
2. Production costs which are controlled by operatorsindicate efficient use of equipment, raw materials, utilities and otherresources
3. Product/process meets established processspecifications

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete four units of Technical Core Competency (2)
  - Complete a Technical Diploma in Mechanic, Auto-mechanic, Welding, Industrial Maintenance, and any other related Mechanical Program or a Vocational Certificate in an Mechanic, Auto-mechanic, Welding, Industrial Maintenance, and any other related Mechanical Program with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Understand and be able to monitor and operate the Reaction, Separation and Heat Exchanger Systems under process variables, and company specification
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Ability in monitoring and operating of Reaction, Separation and Heat Exchanger Systems
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Knowledge of company related specification, process variables, and equipment parameters

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   This unit of competency in confined within company specifications, and operation parameters
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Company specifications include desired production level, production costs, equipment, and process in unit operation

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency should be completed along with unit PPM5/1 (Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Industrial Process Equipment), PPM5/2 (Preventative Maintaining Component of Mechanical Equipment and Auxiliary System, and PPM5/3 (Reaction and Separation System)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  This unit should be assessed according to performance criteria as required in PPM5/4-1, and PPM5/4-2. It must also be undertaken in either an actual workplace or under a simulated work environment. However, various assessment procedures can be carried out as the following 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share