หน่วยสมรรถนะ

Preventative Maintaining Component of Mechanical Equipment and Auxiliary System

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Preventive Maintaining, Component of

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Mechanical Maintenance Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPM5/2-1 Maintain rotating equipment and auxiliary system (1)
- Fan/Blower
- Compressor
- Pump
- Gas turbine & steam turbine
- Extruder
- Mixer & Agitator
- Separator (tri-canting)
- Heavy Equipment & Engine
- Machine shop
- Shaft seal (Mechanical and API piping plan)
- Mechanic component (Bearing, Filter, transmission part, gasket)

1. Corrective repairs are performed according to jobscope, company /manufacturer/ Health, Safety and Environment work practices,specific application and area classification
10. Disassembly/Assembly for repair or replace with spareparts (and accessory i.e. Mechanical seal, centrifugal and rotary pump orcompressor).
11. Installation, coupling alignment, flange alignment,test run or performance test and handover (additional new rotating equipmentinstallation)
2. Physical inspection meets company/manufacturer/industry parameters
3. Confine space is verified according to standard andregulation
4. Configuration is verified according to the application
5. Calibration is verified according to engineeringspecifications with certified standards when applicable.
6. Functional test meets company/manufacturer/industrystandards
7. Known inputs result in expected outputs as specified bythe manufacturer
8. Documentation is completed according to companyguidelines
9.Equipment isprepared for maintenance work including shut down, drain, purge, clean andLock out/Tag out according to company policy

PPM5/2-2 Maintain stationary equipment and auxiliary system (1)
- Boiler /Fired Heater
- Pressure Vessel/Heat Exchanger
- Column
- Storage Tank
- Valve and Piping System/Piping Components

1. Corrective repairs are performed according to jobscope, company /manufacturer/ Health, Safety and Environment work practices,specific application and area classification
10. Disassembly/Assembly for repair or replace with spareparts (and accessory i.e. Mechanical seal, centrifugaland rotary pump or compressor).
11. Installation, coupling alignment, flange alignment,test run or performance test and handover (additional new rotating equipmentinstallation)
2. Physical inspection meets company/manufacturer/industry parameters
3. Confine space is verified according to standard andregulation
4. Configuration is verified according to the application
5. Calibration is verified according to engineeringspecifications with certified standards when applicable.
6. Functional test meets company/ manufacturer/industrystandards
7. Known inputs result in expected outputs as specified bythe manufacturer
8. Documentation is completed according to companyguidelines
9.Equipment isprepared for maintenance work including shut down, drain, purge, clean andLock out/Tag out according to company policy

PPM5/2-3 Maintain Sealing, Bearing, Lubrication, Transmition and Boiling

1. Corrective repairs are performed according to jobscope, company /manufacturer/ Health, Safety and Environment work practices,specific application and area classification
10. Disassembly/Assembly for repair or replace with spareparts (and accessory i.e. Mechanical seal, centrifugaland rotary pump or compressor).
11. Installation, coupling alignment, flange alignment,test run or performance test and handover (additional new rotating equipmentinstallation)
2. Physical inspection meets company/manufacturer/industryparameters
3. Confine space is verified according to standard andregulation
4. Configuration is verified according to the application
5. Calibration is verified according to engineeringspecifications with certified standards when applicable.
6. Functional test meets company/manufacturer/industrystandards
7. Known inputs result in expected outputs as specified bythe manufacturer
8. Documentation is completed according to companyguidelines
9.Equipment isprepared for maintenance work including shut down, drain, purge, clean andLock out/Tag out according to company policy

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete four units of Technical Core Competency (2)
  - Complete a Technical Diploma in Mechanic, Auto-mechanic, Welding, Industrial Maintenance, and any other related Mechanical Program or a Vocational Certificate in an Mechanic, Auto-mechanic, Welding, Industrial Maintenance, and any other related Mechanical Program with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  The functions of process equipment and auxiliary system are well aware and can be applied to perform
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Be able maintain, calibrate, lubricate, clean, and tune rotating and stationary equipment and auxiliary system
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Understand the functions of rotating and stationary equipment and their auxiliary system

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Requirement of company, SHE work practices, and area classification for unit operation must be clearly understood
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Job scope is covered routine maintenance, physical inspection, verification of leakage and vibration, functional test and documentations according to company guidelines

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency should be completed along with unit PPM5/1 (Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Industrial Process Equipment and Auxiliary System) PPM5/3 (Reaction and Separation System) and PPM5/4 (Heat Exchange Systems)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, skills and knowledge of elements in PPM5/2-1, PPM5/2-2, and PPM5/2-3 are required according to related performance criteria. The assessment procedures may include one or more of the followings 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Industrial Process Equipment and Auxiliary System