หน่วยสมรรถนะ

Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Industrial Process Equipment and Auxiliary System

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-5-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Troubleshooting and

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Mechanical Maintenance Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPM5/1-1 Troubleshoot rotating equipment and auxiliary system
- Fan/Blower
-Compressor
- Pump
- Gas turbine & steam turbine
- Extruder
- Mixer & Agitator
- Separator (tri-canting)
-Heavy Equipment & Engine
- Machine shop
- Shaft seal (Mechanical and API piping plan)
-Mechanic component (Bearing, Filter, Transmission Part, Gasket)

1. Work is performed to meet the requirements ofcompany/manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specificapplication and area classification
2. The point of deviation is identified where the knowninputs result in unexpected outputs
3. Source of malfunction is isolated
4. Documentation is completed according to companyguidelines

PPM5/1-2 Troubleshoot stationary equipment and auxiliary system
- Boiler /Fired Heater
- Pressure Vessel/Heat Exchanger
- Column
Storage Tank
-Welding
-Valve and Piping System/Piping Components
- Rigging (Lifting Equipment, Scaffolding)
-Refractory and insulation
- Pipe rack & structure

1. Work is performed to meet the requirements ofcompany/manufacturer/Health, Safety and Environment work practices, specificapplication and area classification
2. The point of deviation is identified where the knowninputs result in unexpected outputs
3. Source of malfunction is isolated
4. Documentation is completed according to companyguidelines

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete four units of Technical Core Competency (2)
  - Complete a Technical Diploma in Mechanic, Auto-mechanic, Welding, Industrial Maintenance, and any other related Mechanical Program or a Vocational Certificate in an Mechanic, Auto-mechanic, Welding, Industrial Maintenance, and any other related Mechanical Program with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  The functions of process equipment and auxiliary system are well aware and be able to diagnose and solve related the problems
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Ability in diagnosing and troubleshooting of rotating and stationary equipment and their auxiliary system
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Understand the functions of rotating and stationary equipment and their auxiliary system

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Work is performed according company procedures and guidelines
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Company procedures include SHE work practices, specifications of process equipment and auxiliary and required documents to be completed

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency should be completed along with unit PPM5/2 (Preventative Maintaining Component of Mechanical Equipment and Auxiliary System) PPM5/3 (Reaction and Separation System) and PPM5/4 (Heat Exchange Systems)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, skills and knowledge of elements in PPM5/1-1, and PPM5/1-2 are required according to related performance criteria. The assessment procedures may include one or more of the followings 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Preventative Maintaining Component of Mechanical Equipment and Auxiliary System