หน่วยสมรรถนะ

Checking, Repairing or Replacing of Malfunctions Rotating Equipment and Auxiliary System(2)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Checking,

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Mechanical Maintenance Technician

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  This unit covers the Inspection, Repairing or Replacing on Rotating Equipment and Auxiliary Systems which include Extruder, Mixer & Agitator, Separator (tri-canting), Heavy Equipment & Engine, Machine shop, Shaft seal (Mechanical and API piping plan), Mechanic component (Bearing, Filter, transmission part, gasket)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPM4/3-1 Repair or replace rotating equipment and auxiliary system
- Extruder
-Mixer & Agitator
- Separator (tri- canting)
-Heavy Equipment & Engine
-Machine shop

1. Corrective repairs are performed according to jobscope, company /manufacturer/ Health, Safety and Environment work practices,specific application and area classification
10. Disassembly/Assembly for repair or replace with spareparts (and accessory i.e. Mechanical seal, centrifugal and rotary pump orcompressor).
11. Installation, coupling alignment, flange alignment,test run or performance test and handover (additional new rotating equipmentinstallation)
2. Physical inspection meets company/manufacturer/industry parameters
3. Confine space is verified according to standard andregulation
4. Configuration is verified according to the application
5. Calibration is verified according to engineeringspecifications with certified standards when applicable.
6. Functional test meets company/ manufacturer/industrystandards
7. Known inputs result in expected outputs as specified bythe manufacturer
8. Documentation is completed according to companyguidelines
9.Equipment isprepared for maintenance work including shut down, drain, purge, clean andLock out/Tag out according to company policy

PPM4/3-2 Repair or replace rotating equipment and auxiliary system
- Shaft seal (Mechanical and API piping plan)
-Mechanic component (Bearing, Filter, transmission part, gasket)

1. Corrective repairs are performed according to jobscope, company /manufacturer /Health, Safety and Environment work practices,specific application and area classification
10. Disassembly/Assembly for repair or replace with spareparts (and accessory i.e. Mechanical seal, centrifugal and rotary pump orcompressor).
11. Installation, coupling alignment, flange alignment,test run or performance test and handover (additional new rotating equipmentinstallation)
2. Physical inspection meets company/ manufacturer/industryparameters
3. Confine space is verified according to standard andregulation
4. Configuration is verified according to the application
5. Calibration is verified according to engineeringspecifications with certified standards when applicable.
6. Functional test meets company/ manufacturer/industrystandards
7. Known inputs result in expected outputs as specified bythe manufacturer
8. Documentation is completed according to companyguidelines
9.Equipment isprepared for maintenance work including shut down, drain, purge, clean andLock out/Tag out according to company policy

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete five units of Technical Core Competency (1)
  - Complete a Technical Diploma in Mechanic, Auto-mechanic, Welding, Industrial Maintenance, and any other related Mechanical Program or a Vocational Certificate in an Mechanic, Auto-mechanic, Welding, Industrial Maintenance, and any other related Mechanical Program with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  The functions of industrial process rotating equipment and auxiliary system are understood and be able to repair or replace malfunctions
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   Ability in inspection, repairing, and replacing malfunctions rotating industrial process equipment and auxiliary system
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Know the functions of rotating equipment and their auxiliary system.

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Corrective repair and replace are performed according to SHE work practice and job scope
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   Job scope include area classification, physical inspection, confine space, configuration, calibration, documents, and preparation of equipment

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency should be completed along with unit PPM4/1 (Safety in Mechanical Maintenance), PPM4/2 (Checking, Repairing or Replacing of Malfunctions Rotating Equipment and Auxiliary System (1), and PPM4/4 (Checking, Repairing or Replacing of Malfunction Stationary Equipment and Auxialiary System)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, skills and knowledge of elements in PPM4/3-1, and PPM4/3-2 are required according to related performance criteria. The assessment procedures may include one or more of the followings 1) Written test which may comprise of 1.1) Multiple choices and/or essay questions that demonstrate an understanding of knowledge 1.2) Graphic representations that reveal an understanding of symbology and connection between process and devices 1.3) Present a reasonable solution to problems 2) Hands-on exercises or simulations to demonstrate acquisition of knowledge and skills which may include 2.1) Application of knowledge and skills 2.2) Demonstration of an ability 2.3) Observation of working process

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Checking, Repairing or Replacing of Malfunctions Rotating Equipment and Auxiliary System(1)
Checking, Repairing or Replacing of Malfunction Stationary Equipment and Auxiliary Systems