หน่วยสมรรถนะ

Safety in Mechanical Maintenance

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Safety in Mechanical

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Mechanical Maintenance Technician

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  -.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  -.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPM4/1-1 Conduct Preventative SHE Inspections

1.Areainspections are conducted according to established procedures
2.Areainspection documentation is complete per company standards
3.Inspection andaudit findings are posted appropriately so that they are accessible to allrelevant parties
4.Inspectionfindings are remedied according to company policies and procedures

PPM4/1-2 Conduct SHE incident and hazards

1. Identification of incidents and hazards are conductedaccording to established procedures
2. Incident Report is complete per company standards
3. Incident and investigation reports and findings aredisseminated to designated recipients according to company procedures
4. Corrective action is taken as specified by companypolicies and procedures

PPM4/1-3 Instruct individuals entering operator area in SHE policies and procedures

1. Area specific safety orientation is provided foremployees and contractors entering process unit
2. All employees have current and continuing training onthe SHE policies and procedures

PPM4/1-4 Comply with local and international policies and procedure

1. Local and national policies and procedures are complied
2. Safety data sheet and environmental compliancedocumentation is complete per local, national standards and the GloballyHarmonized System Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Complete five units of Technical Core Competency (1)
  - Complete a Technical Diploma in Mechanic, Auto-mechanic, Welding, Industrial Maintenance, and any other related Mechanical Program or a Vocational Certificate in an Mechanic, Auto-mechanic, Welding, Industrial Maintenance, and any other related Mechanical Program with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Ability in conduct preventative SHE inspections and SHE incidents and hazards in unit operation area and understand established procedures and policies
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
   Area SHE preventative inspection, and SHE incident report can be conducted, instruct to other entering the area, and comply with established policies and procedures.
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
   Understand SHE established policies and procedures, Globally Harmonized System Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   One or more of the following documents
  - Portfolio and/or Performance Report
  - Report and/or Records of supervisor
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - Record of learning and experiences
  - Results of written and/or practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and/or experiences records, written test, and hands-on exercise or simulation in unit operation
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - Written test
  - Hands-on exercise or simulations in unit operation
  - Record of learning and/or experiences

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   The performance criteria for this unit will be confined within SHE in area of unit operation and related policies and of mechanical maintenance technicians procedures
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   SHE associated with work area such as Working Surface, Means of egress, Heights and Confined Space

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This unit of competency should be completed along with unit PPM4/2 (Inspection, Repairing or Replacing Malfunctioning Industrial Process Equipment and Auxiliary System), PPM4/3 (Checking, Repairing or Replacing of Malfunctions Rotating Equipment and Auxiliary System (2) and PPM4/4 (Checking, Repairing or Replacing of Malfunctions Stationary Equipment and Auxiliary System)

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  -.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, the process of assessment should be SHE in unit operation. Skills and knowledge of PPM4/1-1, PPM4/1-2, PPM4/1-3 and PPM4/1-4 are required according to related performance criteria. The assessment procedure may include one or more of the followings 1) Written test which may include multiple choices and essay questions, analysis of related data and information, find reasonable solution to the problems 2) Practical test to demonstrate basic skills in SHE preventative, and responses 3) Observation of an individual performance 4) Hands-on development of safety data sheet

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Checking, Repairing or Replacing of Malfunctions Rotating Equipment and Auxiliary System(1)