หน่วยสมรรถนะ

Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PTC-ZZZ-4-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  Petroleum

ทบทวนครั้งที่

  -

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  Chemical Engineering Technician

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  This unit covers the Fundamental of Petroleum and Petrochemical Industry and Business, the Application of Relevant Mathematics, Chemical, and Physical Concepts, the Technician Roles in the Unit Operation and Basic Technical Term Used in the Unit Operation

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  Petroleum and Petrochemical Sector

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .-.

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  .-.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

PPC4/1-1 Understand the Fundamental of Petroleum and Petrochemical Industry and Business Structure

1. Basicconcepts of Petroleum and Petrochemical Industry and Business in Thailand aredescribed
2. ProductChain in Petrochemical Business (i.e., feedstock, upstream, intermediate, anddownstream) are explained
3.The impacts ofindustry on community, environment and economy are discussed

PPC4/1-2 Aware of the Application of Relevant Mathematics, Chemical, and Physical Concepts

1. Theapplications of mathematic in the process plant are discussed
2. Theapplications of chemical concepts in the process plant are described
3. Theapplications of physical concepts in the process plant are described

PPC4/1-3 Understand the Technician Roles in the Unit Operation

1.The roles, responsibilities and expectations oftechnicians are described
2.Industrial culture and interacting withworkplace team are discussed trust, respect and target
3.Operated and basic care of equipment areproperly identified
4.Basic documentation specific to the unitoperation are properly used and interpreted

PPC4/1-4 Understand Basic Technical Term and ICT Used in the Unit Operation

1. Symbols, signs and terminology in Technical Term arecorrectly interpreted
2. Directions in Technical Manual or Guidelines in Englishare interpreted correctly
3. Basic ICT program such as Microsoft Record PLC Excel,Power Point and Basic DCS in the unit operation are used

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - Basic Chemistry, Physics, and Mathematics
  - Basic ICT Program, and English
  - Complete a Technical Diploma in an Industrial Program or complete a Vocational Certificate in an industrial Program (except construction) with 2 years experience in Petroleum/Petrochemical or related Industry

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  Relationship of the Petroleum and Petrochemical (PP) Industry and Business, roles of Technician, application of Mathematics, Chemistry and Physics in working as well as the use of ICT and Technical Term
  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ Application of Math, Chemistry, and Physic, and use ICT and basic Technical Term in the workplace
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  The basic Chemistry, Physic, and Mathematics and roles of Technicians in Petroleum and Petrochemical Industry

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน Performance Criteria และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  · Portfolio
  · Records of ICT work performance and the use of Technical Term
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  · Records of learning and work experiences
  · Written and practical test
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน (Assessment Guidelines)
  Assessment of this unit of competency should be organized through various methods such as learning and experiences records, written test, and hands-on exercises or simulations
(ง) วิธีการประเมิน (Methods of Assessment)
  · Learning/experience records
  · Written and/or practical test
  · Hands-on exercises or simulations presentation

ขอบเขต (Range Statement)

  อธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
   Competency Standards for this unit of competency are for those new entrant technicians who need to work under closely supervision in one of unit operation in Petroleum and Petrochemical Industries
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  Overview of PP Industry and Business structure in terms of product chain that have impacts on economy and society, applied knowledge of mathematics, chemical and physical, English and ICT and functions of technician in the unit operation.

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  This competency unit is a unit out of five Core Competency Units required for new entrant technicians

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .-.

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  For this unit of competency, the process of assessment are focused mainly on knowledge and understanding of PPC4/1-1, PPC4/1-2, PPC4/1-3, and PPC4/1-4. The assessment process should focused on performance criteria and comprise of the followings 1) Written test which may include multiple choices and essay questions, analysis and reasonable solutions to a problem 2) Practical test to demonstrate basic skills in ICT and Technical Term needs in the Unit Operation 3) Observation of an individual performance in group interaction, using information, communication, applications of knowledge and skills 4) Hands-on analysis of information to demonstrate ability in problem solving

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
Safety, Health and Work Environment (SHE)