หน่วยสมรรถนะ

ประเมินความต้องการของผู้บริโภค

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-5-036ZA
TEX-DMK-4-036ZA
TEX-TAI-5-025ZA
TEX-TAI-4-025ZA
TEX-TAI-5-036ZA
TEX-TAI-4-036ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินความต้องการของผู้บริโภค

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค และสร้างสรรค์ความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าในด้านสินค้าและการบริการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

40311 จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค

1. ออกแบบสำรวจความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ
1. ออกแบบสำรวจความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ
2.ออกแบบสัมภาษณ์ความต้องการลูกค้าในด้านต่างๆ
2.ออกแบบสัมภาษณ์ความต้องการลูกค้าในด้านต่างๆ
3.สรุปรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า
3.สรุปรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า

40312 สร้างสรรค์ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้บริโภคในด้านสินค้าและบริการ

1. อบรมพนักงานหรือฝ่ายที่ต้องประสานงานกับลูกค้า
1. อบรมพนักงานหรือฝ่ายที่ต้องประสานงานกับลูกค้า
2.มี Promotion ใหม่ๆที่สมนาคุณลูกค้าที่ใช้บริการ
2.มี Promotion ใหม่ๆที่สมนาคุณลูกค้าที่ใช้บริการ
3.ศึกษาข้อมูลของลูกค้า
3.ศึกษาข้อมูลของลูกค้า

40313 ตกลงข้อสัญญาการผลิตเสื้อผ้า

1. ศึกษาข้อมูลการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้า
2. ร่างสัญญาการผลิตเสื้อผ้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค 2. ปฏิบัติการแผนกิจกรรมการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าในด้านสินค้าและการบริการ
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. อบรมพนักงานหรือฝ่ายที่ต้องประสานงานกับลูกค้า 2. Promotion ใหม่ๆ ที่สมนาคุณลูกค้าที่ใช้บริการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบสอบถามสำรวจความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ 2. ข้อมูลการอบรมพนักงานหรือฝ่ายที่ต้องประสานงานกับลูกค้า
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมพนักงานหรือฝ่ายที่ต้องประสานงานกับลูกค้า
  2. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการPromotion ใหม่ๆ
  3. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าในด้านสินค้าและการบริการ
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค และสร้างสรรค์ความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าในด้านสินค้าและการบริการ
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน ให้ความรู้พนักงานด้านมนุษย์สัมพันธ์, การสนทนากับลูกค้า
  มีกิจกรรมหรือบัตรส่วนลดแก่ลูกค้าที่ใช้บริการหรือมีของที่ระลึกช่วงเทศการ รู้ข้อมูลของลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารว่าลูกค้าชอบไม่ชอบอะไร ทำอาชีพอะไร
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าในด้านสินค้าและการบริการ
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค
  2. ตรวจสอบการความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าในด้านสินค้าและการบริการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดบริการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ประเมินความต้องการของผู้บริโภค

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน