หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-2-032ZA
TEX-DMK-1-032ZA
TEX-TAI-1-021ZA
TEX-TAI-2-021ZA
TEX-TAI-1-032ZA
TEX-TAI-2-032ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์และทำความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่งาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30412 ทำความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่งาน

1.จัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
1.จัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
1.จัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
1.จัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
2.มีแผนผังภายในพื้นที่ทำงาน
2.มีแผนผังภายในพื้นที่ทำงาน
2.มีแผนผังภายในพื้นที่ทำงาน
2.มีแผนผังภายในพื้นที่ทำงาน
3.เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นที่
3.เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นที่
3.เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นที่
3.เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นที่

30411 บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

1. ตรวจสภาพเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เช่น จักรเย็บ จักรพันริมเครื่องรีดไอน้ำ
1. ตรวจสภาพเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เช่น จักรเย็บ จักรพันริมเครื่องรีดไอน้ำ
1. ตรวจสภาพเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องมือทำแบบตัด จักรเย็บจักรพันริม เครื่องรีดไอน้ำ
1. ตรวจสภาพเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องมือทำแบบตัด จักรเย็บจักรพันริม เครื่องรีดไอน้ำ
2. ตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือก่อนและหลังการใช้งาน
2. ตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือก่อนและหลังการใช้งาน
2. ตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือก่อนและหลังการใช้งาน
2. ตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือก่อนและหลังการใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  4. ปฏิบัติการสรุปการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 5. ปฏิบัติการสรุปทำความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่งาน
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. การตรวจสภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรีดเสื้อผ้า
  2. การตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือก่อนและหลังการใช้งาน
  3. การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
  2. รายงานปฏิบัติการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่งาน
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการดำเนินงานทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
  2. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้ทำงาน
  3. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการรีดเสื้อผ้า
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ และการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่งาน
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์และทำความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่งาน
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่งาน (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสภาพเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
  2. ตรวจสอบการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือก่อนและหลังการใช้งาน
  3. ตรวจสอบการเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นที่

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต