หน่วยสมรรถนะ

มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-2-030ZA
TEX-TAI-2-019ZA
TEX-TAI-2-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่ตรวจพินิจวัสดุผลิตภัณฑ์และหาสาเหตุจุดบกพร่องของวัสดุและผลิตภัณฑ์ และแก้ไขจุดบกพร่องและบันทึกรายละเอียด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30332 แก้ไขจุดบกพร่องและบันทึกรายละเอียด

1.พิจารณาจุดบกพร่องว่าเกิดจากขั้นตอนใดในการผลิต
1.พิจารณาจุดบกพร่องว่าเกิดจากขั้นตอนใดในการผลิต
2.บันทึกการตรวจสอบการผลิตในแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนการตัด, เย็บ , ตกแต่งและบรรจุ
2.บันทึกการตรวจสอบการผลิตในแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนการตัด, เย็บ , ตกแต่งและบรรจุ
3. แก้ไขจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์
3. แก้ไขจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์

30331 ตรวจพินิจวัสดุผลิตภัณฑ์และหาสาเหตุจุดบกพร่องของวัสดุ

1.ตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าที่บรรจุกล่องกระดาษ
1.ตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าที่บรรจุกล่องกระดาษ
2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าที่บรรจุถุงพลาสติก
2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าที่บรรจุถุงพลาสติก
3.หาสาเหตุและจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์
3.หาสาเหตุและจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปตรวจพินิจวัสดุผลิตภัณฑ์และหาสาเหตุจุดบกพร่องของวัสดุและผลิตภัณฑ์ 2. ปฏิบัติการแก้ไขจุดบกพร่องและบันทึกรายละเอียด (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. การตรวจพินิจวัสดุผลิตภัณฑ์
   2. การบันทึกการตรวจสอบการผลิตในแต่ละขั้นตอน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. เอกสารบันทึกการตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าที่บรรจุกล่องกระดาษ
  2. เอกสารบันทึกตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าที่บรรจุถุงพลาสติก
  3. เอกสารบันทึกการตรวจสอบการผลิตในแต่ละขั้นตอน
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการดำเนินงานทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
  2. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการทำงาน
  3. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพินิจวัสดุผลิตภัณฑ์และหาสาเหตุจุดบกพร่องของวัสดุและผลิตภัณฑ์
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการตรวจพินิจวัสดุผลิตภัณฑ์และหาสาเหตุจุดบกพร่องของวัสดุและผลิตภัณฑ์ และแก้ไขจุดบกพร่องและบันทึกรายละเอียด
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน
  12.

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจพินิจวัสดุผลิตภัณฑ์และหาสาเหตุจุดบกพร่องของวัสดุและผลิตภัณฑ์ และแก้ไขจุดบกพร่องและบันทึกรายละเอียด
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจพินิจวัสดุผลิตภัณฑ์และหาสาเหตุจุดบกพร่องของวัสดุและผลิตภัณฑ์
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการแก้ไขจุดบกพร่องและบันทึกรายละเอียด
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
   1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าที่บรรจุกล่องกระดาษ
  2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าที่บรรจุถุงพลาสติก
  3. สาเหตุและจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ
มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์