หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเพื่อรีดเสื้อผ้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-2-026ZA
TEX-DMK-1-026ZA
TEX-TAI-1-015ZA
TEX-TAI-2-015ZA
TEX-TAI-1-026ZA
TEX-TAI-2-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเพื่อรีดเสื้อผ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์และการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด และระบุการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30242 ระบุการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด

1. สำรวจและจัดหาวัสดุสำหรับการรีดได้อย่างถูกต้อง
1. สำรวจและจัดหาวัสดุสำหรับการรีดได้อย่างถูกต้อง
2. จัดเตรียมวัสดุสำหรับการรีดได้เหมาะสมและถูกต้อง
2. จัดเตรียมวัสดุสำหรับการรีดได้เหมาะสมและถูกต้อง
3. กำหนดตำแหน่งและวิธีในการรีดได้อย่างถูกต้อง
3. กำหนดตำแหน่งและวิธีในการรีดได้อย่างถูกต้อง

30241 จัดเตรียมอุปกรณ์และการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด

1.เตรียมอุปกรณ์ในการรีดส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
1.เตรียมอุปกรณ์ในการรีดส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
2.การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ในการรีดอย่างสม่ำเสมอ
2.การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ในการรีดอย่างสม่ำเสมอ
3. การจัดเตรียมสถานที่การปฏิบัติงานให้เหมาะสมและปลอดภัย
3.การจัดเตรียมสถานที่การปฏิบัติงานให้เหมาะสมและปลอดภัย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปจัดเตรียมอุปกรณ์และการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด 2. ปฏิบัติการระบุการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. การจัดเตรียมอุปกรณ์และการรีดเสื้อผ้า 2. การกำหนดตำแหน่งและวิธีในการรีด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการเตรียมอุปกรณ์ในการรีดส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
  2. รายงานปฏิบัติการการรักษาความสะอาดอุปกรณ์ในการรีดอย่างสม่ำเสมอ
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด
  3. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการการรีดเสื้อผ้า
  5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการกำหนดตำแหน่งและวิธีในการรีด
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับจัดเตรียมอุปกรณ์และการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด และระบุการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ในการรีดส่วนบุคคล เครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์การรีด สถานที่มีอากาศถ่ายเทและมีความปลอดภัย พิจารณาตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องการกำหนดในการรีด ขั้นตอนการรีด
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์และการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการระบุการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์และการรีดเสื้อผ้า
  2. ตรวจสอบการการรีดเสื้อผ้าตามข้อกำหนด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมวัสดุและตัดผ้า
จัดเตรียมเพื่อรีดเสื้อผ้า