หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการเย็บด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักร

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-5-024ZA
TEX-TAI-5-013ZA
TEX-TAI-5-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการเย็บด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างเย็บเสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่เย็บวัสดุเนื้อผ้าด้วยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักรระบบคอมพิวเตอร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30222 ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักรระบบคอมพิวเตอร์

1. การเตรียมวัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักรอย่างเหมาะสม
2. มีการระบุคุณภาพของวัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักร อย่างถูกต้อง
3. ผลของการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักรต้องมีความถูกต้อง

30221 เย็บวัสดุเนื้อผ้าด้วยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์

1. จัดเตรียมวัสดุเนื้อผ้าให้เหมาะสมถูกต้องตามลักษณะของงาน
2. การปรับและตั้งค่าเครื่องจักรให้เหมาะสมกับวัสดุเนื้อผ้า
3. การเย็บเสื้อผ้าโดยใช้เครื่องจักรได้ถูกต้องกับวัสดุเนื้อผ้าและงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการพัฒนาฝีมือในเย็บให้ได้มาตรฐานและใช้เครื่องจักรได้เกิดประโยชน์สูงสุด
  5. ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักรได้มาตรฐานตามความต้องการ (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักรในส่วนต่างๆ
  2. วัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักรได้มาตรฐาน
  3. มีการปรับปรุงการตรวจสอบ มาตรฐานของวัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการจัดเตรียมวัสดุเนื้อผ้าให้เหมาะสมถูกต้องตามลักษณะของงาน
  2. รายงานปฏิบัติการปรับและตั้งค่าเครื่องจักรได้เหมาะสมกับวัสดุเนื้อผ้า
  3. รายงานปฏิบัติการใช้เครื่องจักรได้ถูกต้องกับวัสดุเนื้อผ้า
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการใช้เครื่องจักรได้ถูกต้องกับวัสดุเนื้อผ้า
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการเย็บเสื้อผ้า
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ การจัดเตรียมในการพัฒนาวัตถุดิบ ในการผลิตเสื้อผ้า
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบวัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักร การตรวจสอบฝีเข็มการเย็บและการประกอบวัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบชนิดของวัสดุ เนื้อผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบฝีเข็มการเย็บและการประกอบวัสดุที่เย็บด้วยเครื่องจักร
  3. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ศึกษาวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าได้ถูกต้อง
  2. เลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า
ดำเนินการเย็บด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักร