หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินงานเพื่อเย็บวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-3-023ZA
TEX-TAI-3-012ZA
TEX-TAI-3-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินงานเพื่อเย็บวัตถุดิบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างเย็บเสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30212 วางแผนจัดเตรียมและเย็บวัสดุตามข้อกำหนด

1. สำรวจและจัดหาวัสดุสำหรับการกำหนดตำแหน่งในการเย็บได้อย่างถูกต้อง
2. จัดเตรียมวัสดุสำหรับการกำหนดตำแหน่งในการเย็บได้เหมาะสมและถูกต้อง
3. กำหนดตำแหน่งในการเย็บได้อย่างถูกต้อง
4.เย็บเสื้อผ้าได้ตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง

30211 จัดเตรียมอุปกรณ์วนการเย็บและพื้นที่ปฏิบัติงาน

1.เตรียมอุปกรณ์ในการเย็บส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
2.การจัดเตรียมสถานที่การปฏิบัติงานให้เหมาะสมและปลอดภัย
2.ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการเย็บ
3.การดูแลความสะอาดของสถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุป เกี่ยวกับจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเย็บและพื้นที่ปฏิบัติงาน
  2. ปฏิบัติการวางแผนจัดเตรียมและเย็บวัสดุตามข้อกำหนด (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. การดำเนินงานเพื่อเย็บวัตถุดิบ
  2. วิธีการสื่อสารกับผู้บริโภค
  3. การระบุความต้องการสินค้าเสื้อผ้า
  
(ค) ความต้องการด้านความรู้
  1. การเลือกใช้วัสดุสำหรับการกำหนดตำแหน่งในการเย็บ
  2. ประเภทต่างๆ ของวัสดุสำหรับการกำหนดตำแหน่งในการเย็บ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. การใช้วัสดุสำหรับการกำหนดตำแหน่งในการเย็บอย่างถูกต้อง
  2. เกณฑ์ปรับตำแหน่งในการเย็บ
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผ่านการอบรมการดำเนินงานเพื่อเย็บวัตถุดิบ
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการเย็บเสื้อผ้า
  5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการวางแผนจัดเตรียมและเย็บวัสดุตามข้อกำหนด
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเย็บและพื้นที่ปฏิบัติงาน และ วางแผนจัดเตรียมและเย็บวัสดุตามข้อกำหนด
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของอุปกรณ์สำหรับการกำหนดตำแหน่งในการเย็บ เช่น เข็มหมุด ชอล์คขีดผ้า กระดาษคาร์บอน ที่กลิ้งผ้า ดินสอสี การพิจารณาตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องการกำหนดในการเย็บ และวางตำแหน่งต่างๆ ที่ใช้ในการเย็บ
  
(ก)คำแนะนำ 1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเตรียมอุปกรณ์ในการเย็บส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการเย็บ
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำหนดตำแหน่งในการเย็บได้อย่างถูกต้อง
  2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของการเย็บเสื้อผ้าได้ตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลากร
ดำเนินงานเพื่อเย็บวัตถุดิบ