หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัสดุและตัดผ้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-2-022ZA
TEX-TAI-2-011ZA
TEX-TAI-2-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมวัสดุและตัดผ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่วางผ้าและกำหนดตำแหน่งการวางแบบ และระบุความเบี่ยงเบนและหลีกเลี่ยงรอยตำหนิ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

301102 ระบุความเบี่ยงเบนและหลีกเลี่ยงรอยตำหนิ

1. ตรวจสอบความเสียหายและข้อผิดพลาดของผ้าได้ตามแบบที่กำหนด
2. ปรับการวางแบบตัดเพื่อหลีกเลี่ยงตำหนิผ้าและสอดคล้องกับปริมาณผ้าที่สูญเสีย
3. เข้าใจลักษณะและคุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิดในกรณีที่ผ้ามีลักษณะเฉพาะ

301101 วางผ้าและกำหนดตำแหน่งการวาง

1. ตรวจสอบความเสียหายและข้อผิดพลาดของผ้าได้ตามแบบที่กำหนด
2. วางแบบตัดตามเครื่องหมายการวาง แบบที่ถูกต้อง
3. วางแบบตัดเพื่อการประหยัดผ้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปเกี่ยวกับวางผ้าและกำหนดตำแหน่งการวางแบบ
  2. ปฏิบัติการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการระบุความเบี่ยงเบนและหลีกเลี่ยงรอยตำหนิ
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. การตรวจสอบความเสียหายและข้อผิดพลาดของผ้าได้ตามแบบที่กำหนด
  2. การวางแบบตัดตามเครื่องหมายการวางแบบตัดที่ถูกต้อง
  3. การวางแบบตัดเพื่อการประหยัดผ้า
  4. ปรับการวางแบบตัด เพื่อหลีกเลี่ยงตำหนิผ้าและสอดคล้องกับปริมาณผ้าที่สูญเสีย
  5. ลักษณะและคุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการรายการตรวจสอบวางผ้าและกำหนดตำแหน่งการวางแบบ
  2. รายงานปฏิบัติการปรับการวางแบบตัด เพื่อหลีกเลี่ยงตำหนิผ้าและสอดคล้องกับปริมาณผ้าที่สูญเสีย
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการวางผ้าและกำหนดตำแหน่งการวางแบบ
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการวางแบบตัด เพื่อหลีกเลี่ยงตำหนิผ้า
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับวางผ้าและกำหนดตำแหน่งการวางแบบ และระบุความเบี่ยงเบนและหลีกเลี่ยงรอยตำหนิ
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานวางผ้าและกำหนดตำแหน่งการวางแบบ และระบุความเบี่ยงเบนและหลีกเลี่ยงรอยตำหนิ
(ก)คำแนะนำ 1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางผ้าและกำหนดตำแหน่งการวางแบบ
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการระบุความเบี่ยงเบนและหลีกเลี่ยงรอยตำหนิ
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานการวางแบบตัดตามเครื่องหมายการวางแบบที่ถูกต้อง
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานการกับวางแบบตัดเพื่อการประหยัดผ้า 3. ตรวจสอบการปรับการวางแบบตัด เพื่อหลีกเลี่ยงตำหนิผ้าและสอดคล้องกับปริมาณผ้าที่สูญเสีย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดเตรียมวัสดุและตัดผ้า