หน่วยสมรรถนะ

ปรับและตัดเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งตามความต้องการของผู้บริโภค

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-3-020ZA
TEX-DMK-4-020ZA
TEX-TAI-3-009ZA
TEX-TAI-4-009ZA
TEX-TAI-3-020ZA
TEX-TAI-4-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับและตัดเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งตามความต้องการของผู้บริโภค

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างเย็บเสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่ดำเนินการปรับให้เหมาะสมกับรูปร่าง และเย็บเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้ตามความต้องการ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30172 ตัดเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้ตามความต้องการ

1. จัดเตรียมผ้า วัสดุ – อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการ
1. จัดเตรียมผ้า วัสดุ – อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการ
2. การวางแบบตัดที่ได้เกรนและถูกวิธี
2. การวางแบบตัดที่ได้เกรนและถูกวิธี
3. ตัดตามแบบที่กำหนด
3. ตัดตามแบบที่กำหนด

30171 ดำเนินการให้เหมาะสมกับรูปร่าง

1. สามารถเข้าใจถึงปัญหาและความผิดพลาดของแบบตัดได้
1. สามารถเข้าใจถึงปัญหาและความผิดพลาดของแบบตัดได้
2. รู้วิธีการแก้ปัญหาของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนแบบตัด
2. รู้วิธีการแก้ปัญหาของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนแบบตัด
3. แก้ไขความบกพร่องของรูปร่างผู้บริโภคในแบบตัด
3. แก้ไขความบกพร่องของรูปร่างผู้บริโภคในแบบตัด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
  2. ปฏิบัติการการจัดลำดับความสำคัญของปรับและตัดเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งตามความต้องการของผู้บริโภค
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการสื่อสารกับผู้บริโภค
  2. การระบุความต้องการสินค้าเสื้อผ้า
  3. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการเย็บงานตามแบบที่กำหนด
  2. รายงานปฏิบัติการการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามแบบ
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการเย็บเสื้อผ้า
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กร ใช้งาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเย็บเสื้อผ้า
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับดำเนินการให้เหมาะสมกับรูปร่าง เย็บเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้ตามความต้องการ
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของผ้า วัสดุ – อุปกรณ์ที่ดีและมีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดำเนินการให้เหมาะสมกับรูปร่าง
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดำเนินการให้เหมาะสมกับรูปร่าง
  2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปรับและตัดเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งตามความต้องการของผู้บริโภค