หน่วยสมรรถนะ

เย็บประกอบเสื้อผ้าสำหรับการสวมใส่

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-2-019ZA
TEX-TAI-2-008ZA
TEX-TAI-2-019ZA

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30162 ดำเนินการเย็บประกอบเพื่อการสวมใส่

30161 จัดเตรียมเสื้อผ้าเพื่อประกอบขั้นเริ่มต้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน
เย็บประกอบเสื้อผ้าสำหรับการสวมใส่

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน