หน่วยสมรรถนะ

ทำแบบตัดเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-1-017ZA
TEX-TAI-1-006ZA
TEX-TAI-1-017ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทำแบบตัดเบื้องต้น

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแพทเทิร์น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่ สร้างแบบตัดมาตรฐานหรือแบบตัดขนาดตัวผู้บริโภค และปรับแบบเสื้อผ้าอย่างง่าย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30143 เพิ่มและลดขนาดแบบตัด

1.ขั้นตอนการเพิ่มและลดขนาดตัวเสื้อที่ถูกต้อง
2. ขั้นตอนการเพิ่มและลดขนาดคอและปกเสื้อที่เหมาะกับแบบ
3.ขั้นตอนการเพิ่มและลดขนาดแขนเสื้อที่ถูกต้อง

30142 ปรับแบบเสื้อผ้าอย่างง่าย

1.ขั้นตอนการปรับตัวเสื้อที่ถูกต้อง
2. ขั้นตอนการปรับคอและปกเสื้อที่เหมาะกับแบบ
3.ขั้นตอนการปรับแขนเสื้อที่ถูกต้อง

30141 สร้างแบบตัดมาตรฐานหรือแบบตัดขนาดตัวผู้บริโภค

1.เลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการทำแบบตัดได้ถูกต้อง
2. สร้างแบบตัดมาตรฐานได้ถูกวิธี
3.สร้างแบบตัดตามขนาดตัวผู้บริโภคได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุป เกี่ยวกับสร้างแบบตัดมาตรฐานหรือแบบตัดขนาดตัวผู้บริโภค
  2. ปฏิบัติการปรับแบบเสื้อผ้าอย่างง่าย เพิ่มและลดขนาดแบบตัด สร้างแบบตัดมาตรฐานหรือแบบตัดขนาดตัวผู้บริโภค
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดการสร้างแบบตัดมาตรฐานหรือแบบตัดขนาดตัวผู้บริโภค
  2. วิธีการปรับแบบเสื้อผ้าอย่างง่าย
  3. เพิ่มและลดขนาดแบบตัด
  4. การระบุความต้องการสินค้าเสื้อผ้า
  5. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการจัดการสร้างแบบตัดมาตรฐาน
  2. รายงานปฏิบัติการปรับแบบเสื้อผ้าอย่างง่าย เพิ่มและลดขนาดแบบตัด
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการสร้างแบบตัดมาตรฐาน
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบตัดมาตรฐาน
  5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปรับแบบเสื้อผ้าอย่างง่าย เพิ่มและลดขนาดแบบตัด
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับสร้างแบบตัดมาตรฐานหรือแบบตัดขนาดตัวผู้บริโภค ปรับแบบเสื้อผ้าอย่างง่าย รวมทั้งเพิ่มและลดขนาดแบบตัด
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน
(ก)คำแนะนำ 1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเมินเกี่ยวกับสร้างแบบตัดมาตรฐานหรือแบบตัดขนาดตัวผู้บริโภค ปรับแบบเสื้อผ้าอย่างง่าย รวมทั้งเพิ่มและลดขนาดแบบตัด
   2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสร้างแบบตัดมาตรฐานหรือแบบตัดขนาดตัวผู้บริโภค
  2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการปรับแบบเสื้อผ้าอย่างง่าย รวมทั้งเพิ่มและลดขนาดแบบตัด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต
ทำแบบตัดเบื้องต้น