หน่วยสมรรถนะ

จัดบริการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-5-016ZA
TEX-TAI-5-005ZA
TEX-TAI-5-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดบริการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพการจัดการสินค้าเสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่พัฒนาการบริหารเวลาของตนเองเพื่อให้งานสำเร็จตาม เวลาที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30133 แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

30132 ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. สื่อสารวิธีและขั้นตอนการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

30131 เก็บรวบรวมสารสนเทศที่ต้องการ

1. รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้
2. ค้นหาข้อมูลในประเทศและต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
3. รวบรวมสถิติที่เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุป เกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
  2. ปฏิบัติการ การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
   (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดการแหล่งสื่อสาร
  2. วิธีการสื่อสารกับผู้บริโภค
  3. การระบุความต้องการสินค้าเสื้อผ้า
  4. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการรายการตรวจสอบเอกสารการการตอบรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. รายงานปฏิบัติการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจในการปฏิบัติงาน
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการสำรวจและจัดหา
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าเสื้อผ้า
  5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการสำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภค โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านความรู้และหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
   (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
  2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน
จัดบริการสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน