หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพในการผลิตเสื้อผ้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-3-015ZA
TEX-TAI-3-004ZA
TEX-TAI-3-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพในการผลิตเสื้อผ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงานและผลิตเสื้อผ้า ดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด และประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30123 ประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน

1. วางแผนตรวจประเมินความสอดคล้องให้เป็นตามระบบและมาตรฐานของคุณภาพ
1. วางแผนตรวจประเมินความสอดคล้องให้เป็นตามระบบและมาตรฐานของคุณภาพ
2.พัฒนาแผนเพื่อทำให้มั่นใจในการผลิตเสื้อผ้าเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค
2.พัฒนาแผนเพื่อทำให้มั่นใจในการผลิตเสื้อผ้าเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค

30122 ดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด

1. ควบคุมการผลิตเสื้อผ้าตามขั้นตอนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน
1. ควบคุมการผลิตเสื้อผ้าตามขั้นตอนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน
2. ตรวจสอบข้อบกพร่องระหว่างการผลิตเสื้อผ้าเป็นตามระบบและมาตรฐานของคุณภาพ
2.ตรวจสอบข้อบกพร่องระหว่างการผลิตเสื้อผ้าเป็นตามระบบและมาตรบานของคุณภาพ

30121 กำหนดมาตรฐานคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงานและผลิตเสื้อผ้า

1. วางแผนควบคุมการผลิตเสื้อผ้าให้ตรงตามมาตรฐาน
1. วางแผนควบคุมการผลิตเสื้อผ้าให้ตรงตามมาตรฐาน
2.กำหนดวิธีการตรวจสอบข้อบกพร่องในการผลิตเสื้อผ้าให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานของคุณภาพ
2.กำหนดวิธีการตรวจสอบข้อบกพร่องในการผลิตเสื้อผ้าให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานของคุณภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปกำหนดมาตรฐานคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงานและผลิตเสื้อผ้า
  2. ปฏิบัติการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ
  3. ปฏิบัติการประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. มาตรฐานคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงานและผลิตเสื้อผ้า 2. ประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence
  1. รายงานการวางแผนควบคุมการผลิตเสื้อผ้าให้ตรงตามมาตรฐาน 2. ปฏิบัติงานควบคุมการผลิตเสื้อผ้าตามขั้นตอนการผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน
  3. ปฏิบัติงานวางแผนตรวจประเมินความสอดคล้องให้เป็นตามระบบและมาตรฐานของคุณภาพ
  (ข)ลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงานและผลิตเสื้อผ้า
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงานและผลิตเสื้อผ้า
  4. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับกำหนดมาตรฐานคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงานและผลิตเสื้อผ้า ดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด และประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของกำหนดมาตรฐานคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงานและผลิตเสื้อผ้า ดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด และประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน
  
(ก)คำแนะนำ 1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานวางแผนควบคุมการผลิตเสื้อผ้าให้ตรงตามมาตรฐาน
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการตรวจสอบข้อบกพร่องระหว่างการผลิตเสื้อผ้าเป็นตามระบบและมาตรฐานของคุณภาพ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อบกพร่องในการผลิตเสื้อผ้าให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานของ
  2. ตรวจสอบการประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ควบคุมคุณภาพในการผลิตเสื้อผ้า