หน่วยสมรรถนะ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-2-012ZA
TEX-DMK-3-012ZA
TEX-DMK-4-012ZA
TEX-DMK-5-012ZA
TEX-TAI-3-001ZA
TEX-TAI-4-001ZA
TEX-TAI-2-001ZA
TEX-TAI-5-001ZA
TEX-TAI-3-012ZA
TEX-TAI-4-012ZA
TEX-TAI-2-012ZA
TEX-TAI-5-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่ยอมรับและสนับสนุน ผู้ร่วมงานและสมาชิก และยอมรับและสนับสนุนการจัดการรายบุคคล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20423 ลดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน

1. เปิดแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆจากผู้ร่วมงาน
2. แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
3.จัดตั้งหัวหน้าดูแลในแผนกต่างๆ

20422 ยอมรับและสนับสนุนการจัดการรายบุคคล

1. ยอมรับในคุณภาพของเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานรายบุคคล
1. ยอมรับในคุณภาพของเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานรายบุคคล
1. ยอมรับในคุณภาพของเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานรายบุคคล
1. ยอมรับในคุณภาพของเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานรายบุคคล
2. สนับสนุนการทำงานของเพื่อนร่วมงานในที่งานเป็นรายบุคคล
2. สนับสนุนการทำงานของเพื่อนร่วมงานในที่งานเป็นรายบุคคล
2. สนับสนุนการทำงานของเพื่อนร่วมงานในที่งานเป็นรายบุคคล
2. สนับสนุนการทำงานของเพื่อนร่วมงานในที่งานเป็นรายบุคคล
3.ประเมินขั้นตอนการทำงานตามที่ตกลงกันไว้ตามมาตรฐานคุณภาพ
3.ประเมินขั้นตอนการทำงานตามที่ตกลงกันไว้ตามมาตรฐานคุณภาพ
3.ประเมินขั้นตอนการทำงานตามที่ตกลงกันไว้ตามมาตรฐานคุณภาพ
3.ประเมินขั้นตอนการทำงานตามที่ตกลงกันไว้ตามมาตรฐานคุณภาพ

20421 ยอมรับและสนับสนุนผู้ร่วมงานและสมาชิก

1.ทดสอบความรู้ความสามารถของบุคคลกรอยู่เสมอ
1.ทดสอบความรู้ความสามารถของบุคคลกรอยู่เสมอ
1.ทดสอบความรู้ความสามารถของบุคคลกรอยู่เสมอ
1.ทดสอบความรู้ความสามารถของบุคคลกรอยู่เสมอ
2. มีการประเมินความสามารถของบุคคลากร
2. มีการประเมินความสามารถของบุคคลากร
2. มีการประเมินความสามารถของบุคคลากร
2. มีการประเมินความสามารถของบุคคลากร
3.มีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่เสมอ
3.มีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่เสมอ
3.มีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่เสมอ
3.มีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่เสมอ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่เสมอ สนับสนุนการทำงานของเพื่อนร่วมงานในที่งานเป็นรายบุคคล
  2. ปฏิบัติการ ผู้ร่วมงานและสมาชิกยอมรับในคุณภาพของเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานรายบุคคล
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิด
   2. การประเมินขั้นตอนการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีในที่ทำงาน
  2. มีการสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันในที่ทำงาน
  3. ผลประเมินการทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการดำเนินงานทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
  2. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้ทำงาน
  3. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการประเมินขั้นตอนการทำงาน
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการยอมรับและสนับสนุน ผู้ร่วมงานและสมาชิก และยอมรับและสนับสนุนการจัดการรายบุคคล
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานการยอมรับและสนับสนุน ผู้ร่วมงานและสมาชิก และยอมรับและสนับสนุนการจัดการรายบุคคล
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยอมรับและสนับสนุน ผู้ร่วมงานและสมาชิก
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบ การยอมรับและสนับสนุนการจัดการรายบุคคล
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคลกรอยู่เสมอ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน