หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-5-010ZA
TEX-TAI-5-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่ออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าตามความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนารูปแบบการตกแต่งเสื้อผ้าตามแนวโน้มของ แฟชั่น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20322 พัฒนารูปแบบการตกแต่งเสื้อผ้าตามแนวโน้มของแฟชั่น

1. ศึกษาหาความรู้เทคนิคการตัดเย็บใหม่ๆอยู่เสมอ
2. ศึกษาเทรนแฟชั่นโลกในขณะนั้นๆอยู่เสมอ

20321 ออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าตามความต้องการของผู้บริโภค

1. พิจารณาความเหมาะสมของผู้บริโภค
2. พิจารณาถึงวัสดุในการออกแบบตกแต่ง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการพัฒนาออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าตามความต้องการของผู้บริโภค
  2. ปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการตกแต่งเสื้อผ้าตามแนวโน้มของแฟชั่น (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
  2. การตกแต่งเสื้อผ้าตามแนวโน้มของแฟชั่น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
  2. รายงานปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการตกแต่งเสื้อผ้าตามแนวโน้มของ แฟชั่น
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  2. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการพัฒนารูปแบบการตกแต่งเสื้อผ้าตามแนวโน้มของแฟชั่น
  3. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการการตกแต่งเสื้อผ้าตามแนวโน้มของแฟชั่น
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าตามความต้องการของผู้บริโภคและพัฒนารูปแบบการตกแต่งเสื้อผ้าตามแนวโน้มของ แฟชั่น
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานการออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าตามความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนารูปแบบการตกแต่งเสื้อผ้าตามแนวโน้มของแฟชั่น
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการออกแบบตกแต่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบพัฒนารูปแบบการตกแต่งเสื้อผ้าตามแนวโน้มของแฟชั่น
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
   1. ศึกษาพิจารณาถึงวัสดุในการออกแบบตกแต่ง
   2. ศึกษาเทรนแฟชั่นโลกที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน