หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-4-009ZA
TEX-TAI-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ช่างเย็บเสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่ผลิตเสื้อผ้าโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และพัฒนาขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20312 พัฒนาขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

1. พิจารณาแบบร่าง(สเก็ต) ในการผลิตเสื้อผ้า
2.จัดเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า

20311 ผลิตเสื้อผ้าโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.จัดเตรียมอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการผลิตเสื้อผ้าตามข้อกำหนด
2. พิจารณาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปการผลิตเสื้อผ้าโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2. ปฏิบัติการพัฒนาขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
   (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. จัดเตรียมอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการผลิตเสื้อผ้าตามข้อกำหนด
  2. วิธีการสื่อสารกับผู้บริโภค
  3. การระบุความต้องการสินค้าเสื้อผ้า
  4. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลิตเสื้อผ้าตามแบบร่าง(สเก็ต) ที่กำหนด
  2. จัดเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมกระบวนการผลิตเสื้อผ้าตามแบบร่าง(สเก็ต)ตามกำหนด
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน
  4. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการเย็บเสื้อผ้า
  5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการผลิตเสื้อผ้า
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการผลิตเสื้อ
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึง การกำหนดแบบร่าง(สเก็ต) ในการผลิตเสื้อผ้า และเลือกวัตถุดิบอุปกรณ์ให้เหมาะสมในการผลิตเสื้อผ้า
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี
   การสังเกตการจัดเตรียมอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการผลิตเสื้อ
   2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการผลิตเสื้อผ้า
  4. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการพัฒนาขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้า