หน่วยสมรรถนะ

การสร้างแบบตัดเพื่อการผลิตเสื้อผ้า

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-5-008ZA
TEX-TAI-5-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การสร้างแบบตัดเพื่อการผลิตเสื้อผ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างแพทเทิร์น

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่การสร้างแบบตัดเพื่อการผลิตเสื้อผ้า สร้างแบบและทำแบบตัดให้สำเร็จ และพัฒนาแบบตัดให้เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตเสื้อผ้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20213 พัฒนาแบบตัดให้เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตเสื้อผ้า

1.ปรับปรุงและตรวจสอบแบบตัดให้ได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตเสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสม

20212 สร้างแบบและทำแบบตัดให้สำเร็จ

1. เตรียมอุปกรณ์ในการทำแบบตัดได้อย่างเหมาะสม
2.สร้างแบบและทำแบบตามรูปแบบที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

20211 วิเคราะห์รูปแบบเพื่อสร้างแบบตัดให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าและวัสดุตกแต่ง

1. วิเคราะห์รูปแบบเพื่อสร้างแบบตัดอย่างเหมาะสม
2.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำแบบได้เหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุป เกี่ยวกับการสร้างแบบตัดเพื่อการผลิตเสื้อผ้า สร้างแบบและทำแบบตัดให้สำเร็จ
  2. ปฏิบัติการ การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการพัฒนาแบบตัดให้เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. วิเคราะห์รูปแบบเพื่อสร้างแบบตัดอย่างเหมาะสม
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำแบบได้เหมาะสม 3. เตรียมอุปกรณ์ในการทำแบบตัดได้อย่างเหมาะสม
  4. สร้างแบบและทำแบบตามรูปแบบที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการสร้างแบบตัดเพื่อการผลิตเสื้อผ้าสร้างแบบและทำแบบตัดให้สำเร็จ
  2. รายงานปฏิบัติการต้องการพัฒนาแบบตัดให้เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตเสื้อผ้า (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  3. ใบผ่านการอบรมการสร้างแบบและทำแบบตัดให้สำเร็จ
  4. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  5. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการพัฒนาแบบตัดให้เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
  6. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบและทำแบบตัดให้สำเร็จ
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการสร้างแบบตัดเพื่อการผลิตเสื้อผ้า สร้างแบบและทำแบบตัดให้สำเร็จ และพัฒนาแบบตัดให้เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตเสื้อผ้า
  
(ค)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานทำแบบตัดให้ตรงตามเกรนผ้าในแบบตัด ทำแบบตัดให้ถูกต้อง และครบจำนวนแบบตัด และมีอุปกรณ์การทำแบบตัดครบถ้วน
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสร้างแบบตัดเพื่อการผลิตเสื้อผ้า สร้างแบบและทำแบบตัดให้สำเร็จ
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการพัฒนาแบบตัดให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสร้างแบบตัดเพื่อการผลิตเสื้อผ้า สร้างแบบและทำแบบตัดให้สำเร็จ
  2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการพัฒนาแบบตัดให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
การสร้างแบบตัดเพื่อการผลิตเสื้อผ้า