หน่วยสมรรถนะ

การทำงานที่เป็นระบบ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-2-004ZA
TEX-DMK-1-004ZA
TEX-TAI-2-004ZA
TEX-TAI-1-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การทำงานที่เป็นระบบ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการผลิตเสื้อผ้า จัดเตรียมพื้นที่การปฏิบัติงาน
  และจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10412 เตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

1. อุปกรณ์การปฏิบัติงานมีความพร้อมในการใช้งาน
1. อุปกรณ์การปฏิบัติงานมีความพร้อมในการใช้งาน
1. อุปกรณ์การปฏิบัติงานมีความพร้อมในการใช้งาน
1. อุปกรณ์การปฏิบัติงานมีความพร้อมในการใช้งาน
1. อุปกรณ์การปฏิบัติงานมีความพร้อมในการใช้งาน
1. อุปกรณ์การปฏิบัติงานมีความพร้อมในการใช้งาน
2. วัสดุจำเป็นในการใช้งานจัดหาได้ตามข้อกำหนด
2. วัสดุจำเป็นในการใช้งานจัดหาได้ตามข้อกำหนด
2. วัสดุจำเป็นในการใช้งานจัดหาได้ตามข้อกำหนด
2. วัสดุจำเป็นในการใช้งานจัดหาได้ตามข้อกำหนด
2. วัสดุจำเป็นในการใช้งานจัดหาได้ตามข้อกำหนด
2. วัสดุจำเป็นในการใช้งานจัดหาได้ตามข้อกำหนด
3.ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับวัสดุและอุปกรณ์สามารถรายงานกับบุคคลที่รับผิดชอบได้ทันที
3.ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับวัสดุและอุปกรณ์สามารถรายงานกับบุคคลที่รับผิดชอบได้ทันที
3.ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับวัสดุและอุปกรณ์สามารถรายงานกับบุคคลที่รับผิดชอบได้ทันที
3.ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับวัสดุและอุปกรณ์สามารถรายงานกับบุคคลที่รับผิดชอบได้ทันที
3.ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับวัสดุและอุปกรณ์สามารถรายงานกับบุคคลที่รับผิดชอบได้ทันที
3.ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับวัสดุและอุปกรณ์สามารถรายงานกับบุคคลที่รับผิดชอบได้ทันที

10411 วางแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอน

1. งานที่ทำ ได้จัดระบบให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ
1. งานที่ทำ ได้จัดระบบให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ
1. งานที่ทำ ได้จัดระบบให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ
1. งานที่ทำ ได้จัดระบบให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ
1. งานที่ทำ ได้จัดระบบให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ
1. งานที่ทำ ได้จัดระบบให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ
2. ปัญหาในการทำงานตามข้อปฏิบัติ ได้รายงานโดยตรงทันทีต่อบุคคลที่เหมาะสม
2. ปัญหาในการทำงานตามข้อปฏิบัติ ได้รายงานโดยตรงทันทีต่อบุคคลที่เหมาะสม
2. ปัญหาในการทำงานตามข้อปฏิบัติ ได้รายงานโดยตรงทันทีต่อบุคคลที่เหมาะสม
2. ปัญหาในการทำงานตามข้อปฏิบัติ ได้รายงานโดยตรงทันทีต่อบุคคลที่เหมาะสม
2. ปัญหาในการทำงานตามข้อปฏิบัติ ได้รายงานโดยตรงทันทีต่อบุคคลที่เหมาะสม
2. ปัญหาในการทำงานตามข้อปฏิบัติ ได้รายงานโดยตรงทันทีต่อบุคคลที่เหมาะสม
3.พื้นที่ทำงานได้ถูกจัดระเบียบเพื่อการบำรุงรักษาและทำให้งานเกิดประสิทธิผล
3.พื้นที่ทำงานได้ถูกจัดระเบียบเพื่อการบำรุงรักษาและทำให้งานเกิดประสิทธิผล
3.พื้นที่ทำงานได้ถูกจัดระเบียบเพื่อการบำรุงรักษาและทำให้งานเกิดประสิทธิผล
3.พื้นที่ทำงานได้ถูกจัดระเบียบเพื่อการบำรุงรักษาและทำให้งานเกิดประสิทธิผล
3.พื้นที่ทำงานได้ถูกจัดระเบียบเพื่อการบำรุงรักษาและทำให้งานเกิดประสิทธิผล
3.พื้นที่ทำงานได้ถูกจัดระเบียบเพื่อการบำรุงรักษาและทำให้งานเกิดประสิทธิผล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปวางแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอน 2. ปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. การจัดระบบให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ
   2. อุปกรณ์การปฏิบัติงาน
   3. วัสดุจำเป็นในการใช้งาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการวางแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอน
  2. รายงานปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการวางแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอน
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการทำงาน
  4. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับวางแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอน และเตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานการจัดระเบียบพื้นที่การทำงาน (Work area organization) การวางผังวัสดุ การวางผังอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานมีความพร้อมในการใช้งาน
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอน
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการเตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานได้ถูกจัดระเบียบเพื่อการบำรุงรักษาและทำให้งานเกิดประสิทธิผล
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์การปฏิบัติงานมีความพร้อมในการใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคล
การทำงานที่เป็นระบบ