หน่วยสมรรถนะ

การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลากร

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-3-003ZA
TEX-TAI-3-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่วางแผนการทำงานตามความถนัดของบุคลากร และจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10312 จัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

1.อุปกรณ์ทำงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ
1.อุปกรณ์ทำงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ
1.อุปกรณ์ทำงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ
1.อุปกรณ์ทำงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ
2. การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทีมงานที่มีองค์กร
2. การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทีมงานที่มีองค์กร
2. การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทีมงานที่มีองค์กร
2.การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทีมงานที่มีองค์กร

10311 วางแผนการทำงานตามความถนัดของบุคคลากร

1.แผนการทำงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ
1.แผนการทำงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ
1.แผนการทำงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ
1.แผนการทำงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ
2. แผนกิจกรรมการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทีมงานที่มีองค์กร
2. แผนกิจกรรมการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทีมงานที่มีองค์กร
2. แผนกิจกรรมการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทีมงานที่มีองค์กร
2. แผนกิจกรรมการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทีมงานที่มีองค์กร
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
  2. ปฏิบัติการจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
   1. การวางแผนการทำงานตามความถนัดของบุคลากร
   2. การจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
   1. รายงานแผนการทำงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
   2. แผนกิจกรรมการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทีมงานที่มีองค์กร
   3. อุปกรณ์ทำงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  3. ผลการดำเนินงานทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย
  4. ใบรับรองหรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการใช้ทำงาน
  5. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการเย็บเสื้อผ้า
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานตามความถนัดของบุคลากร และจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานวางแผนการทำงานตามความถนัดของบุคลากร และจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานตามความถนัดของบุคลากร
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนการทำงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ทำงานของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลากร