หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคล

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

TEX-DMK-1-002ZA
TEX-DMK-2-002ZA
TEX-TAI-1-002ZA
TEX-TAI-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สื่อสารในสถานทีทำงานกับบุคคล

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน วางแผนการสื่อสารกับบุคคลากรและจัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  .N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10222 จัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร

1.รูปแบบการสื่อสารในสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ
1.รูปแบบการสื่อสารในสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ
1.รูปแบบการสื่อสารในสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ
1.รูปแบบการสื่อสารในสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ
1.รูปแบบการสื่อสารในสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2. มีอุปกรณ์การสื่อสารที่เหมาะสม และทันสมัย
2. มีอุปกรณ์การสื่อสารที่เหมาะสม และทันสมัย
2. มีอุปกรณ์การสื่อสารที่เหมาะสม และทันสมัย
2. มีอุปกรณ์การสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัย
2. มีอุปกรณ์การสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัย
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม

10221 วางแผนการสื่อสารกับบุคคลากร

1.แผนการสื่อสารที่เหมาะสมจะใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลและความคิด
1.แผนการสื่อสารที่เหมาะสมจะใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลและความคิด
1.แผนการสื่อสารที่เหมาะสมจะใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลและความคิด
1.แผนการสื่อสารที่เหมาะสมจะใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลและความคิด
1.แผนการสื่อสารที่เหมาะสมจะใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลและความคิด
2. การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะมีการระบุและปฏิบัติตาม
2. การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะมีการระบุและปฏิบัติตาม
2. การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะมีการระบุและปฏิบัติตาม
2. การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะมีการระบุและปฏิบัติตาม
2. การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะมีการระบุและปฏิบัติตาม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม
3.การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างชัดเจนและรัดกุม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสรุปวางแผนการสื่อสารกับบุคคลากร 2. ปฏิบัติการสรุปจัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร
  (ข)ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดการแหล่งสื่อสาร
  2. วิธีการสื่อสารกับบุคคลากร
  3. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. รายงานการวางแผนการสื่อสารกับบุคลากร
  2. รายงานปฏิบัติการสื่อสารให้บุคคลากรเข้าใจในการปฏิบัติงาน
  (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมการวางแผนการสื่อสารกับบุคลากร
  2. เอกสารการรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
  3. หนังสือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
  
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับวางแผนการสื่อสารกับบุคคลากรและจัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านความรู้และหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน
  
(ง)วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก)คำแนะนำ
  1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวางแผนการสื่อสารกับบุคคลากร
  2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร
  (ข)คำอธิบายรายละเอียด
  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารกับบุคคลากร
  2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญการจัดหาอุปกรณ์การสื่อสาร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  .N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคล