หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-5-001ZA
PUM-DPM-6-001ZA
PUM-DPM-5-055ZA
PUM-DPM-6-055ZA
PUM-DPM-7-055ZA
PUM-DPM-8-055ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ครูฝึกนักดับเพลิงจะต้องวิเคราะห์และประเมินเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรนักดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน และนำเสนอหลักสูตรนักดับเพลิงที่ปรับปรุงแล้ว

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

203111 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1 วิเคราะห์รายวิชาที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2 จัดทำรายวิชาทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือ

203112 ดำเนินการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1 จัดเตรียมหัวข้อการฝึกอบรม
2. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอน และอุปกรณ์การฝึกอบรม
3 ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

203113 ประเมินผลการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมให้มีความอธิบายวิธีตามทีกำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
2. ประเมินผลผู้ให้การอบรมเพื่อนำมาปรับปรุงการฝึกอบรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีทักษะในการสอน อธิบายวิธีระเบียบวิธีปฏิบัติให้แก่นักดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สอนวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง ให้คำแนะนำแก่นักดับเพลิง มีทักษะในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงที่มีความทันสมัย สอนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในงานด้านการดับเพลิงได้เป็นอย่างดี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนักดับเพลิง - การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนักดับเพลิง ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่ทันสมัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการดับเพลิง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - แบบประเมินหลักสูตร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - ใบรับรองการผ่านงานเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการดับเพลิง
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. การทดสอบความรู้
  2. การสอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรายวิชาในหลักสูตรนักดับเพลิงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 2. จัดทำรายวิชาใหม่ที่มีการปรับปรุงตามหลักสูตรนักดับเพลิงให้ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 3. จัดทำรูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรนักดับเพลิงที่ปรับปรุง 4. นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำไปใช้
  รูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรนักดับเพลิงที่ปรับปรุงควรประกอบด้วย
  - บทนำ
  - รายละเอียดเนื้อหาวิชา
  - รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
  - ภาคผนวก
  - เอกสารอ้างอิงควรประเมินผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเนื่องจาก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน