หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-5-001ZA
PUM-DPM-6-001ZA
PUM-DPM-5-054ZA
PUM-DPM-6-054ZA
PUM-DPM-7-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ครูฝึกนักดับเพลิงจะต้องจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ ฐานฝึก สื่อสารสอน ทรัพยากรสำหรับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงตารางการฝึกดับเพลิง โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกอบรมในเรื่องความรู้และการปฏิบัติการดับเพลิงที่ถูกต้องตามหลักสูตรที่มีการประเมินผลการฝึกอบรม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

203111 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1 วิเคราะห์รายวิชาที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2 จัดทำรายวิชาทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือ

203112 ดำเนินการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1 จัดเตรียมหัวข้อการฝึกอบรม
2. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอน และอุปกรณ์การฝึกอบรม
3 ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

203113 ประเมินผลการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมให้มีความอธิบายวิธีตามทีกำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
2. ประเมินผลผู้ให้การอบรมเพื่อนำมาปรับปรุงการฝึกอบรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  มีทักษะในการสอน อธิบายวิธีระเบียบวิธีปฏิบัติให้แก่นักดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สอนวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง ให้คำแนะนำแก่นักดับเพลิง มีทักษะในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงที่มีความทันสมัย สอนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในงานด้านการดับเพลิงได้เป็นอย่างดี

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ การปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง การสอน การฝึกอบรม และการประเมินผล การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในงานดับเพลิง (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำหนดกลยุทธ์การฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและขอบเขตการฝึกอบรมการดับเพลิงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและเขียนหลักสูตรฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิตสื่อการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านการดับเพลิง ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออันตรายในการดับเพลิงรูปแบบต่างๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - หลักสูตรการฝึกอบรมด้านดับเพลิง - เอกสารเกี่ยวกับสื่อการฝึกอบรมด้านการดับเพลิง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. 2. การทดสอบความรู้ 3. 2. การสอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น คู่มือการฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย เป็นต้น 2. จัดทำตารางการฝึกอบรมที่กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา และรายวิชาที่จะต้องเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ 3. จัดเตรียมพื้นที่หรือฐานฝึกสำหรับการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในสถานที่ฝึกอบรม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จอภาพฉาย คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และสถานที่อำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น 5. จัดทำสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมนักดับเพลิงให้มีครบถ้วนเพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 6. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นักดับเพลิง 7. ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมนักดับเพลิง โดยต้องทำกำหนดเครื่องมือประเมินและทำการประเมินผลการฝึกอบรมทั้งภาครู้และภาคปฏิบัติ
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1.การสอบข้อเขียน 2.การสัมภาษณ์ 3. การสาธิตหรือจำลอง ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน