หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-5-002ZA
PUM-DPM-6-002ZA
PUM-DPM-5-000ZA
PUM-DPM-6-053ZA
PUM-DPM-7-053ZA
PUM-DPM-8-053ZA
PUM-DPM-5-053ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ที่จะเข้าสู่การเป็นนักดับเพลิง จะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากอาชีพนักดับเพลิงมีความเสี่ยงและความเครียดสูงในขณะปฏิบัติงาน นักดับเพลิงต้องมีความอธิบายวิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและควบคุมสติได้ดี รวมทั้งต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีปริมาณเพียงพอ มีความพร้อม และมีศักยภาพตรงกับภารกิจด้านการดับเพลิงแต่ละรูปแบบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

203121 บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะตามประสบการณ์ ในการปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1. บันทึกความสามารถในการปฏิบัติคัดเลือกคนที่เหมาะตามประสบการณ์
2. จัดทำทะเบียนประวัติผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความเชี่ยวชาญของแต่ละคนเพื่อเป็นประวัติ

203122 จัดระดับความสามารถความชำนาญในการ ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1. พิจารณาจัดระดับความสามารถและวิธีในการให้ความช่วยเหลลือและความชำนาญเฉพาะด้าน
2. จัดทำรายการความเชี่ยวชาญของผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อเตรียมการรองรับภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของนักดับเพลิงที่เหมาะสม ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในงานดับเพลิง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ การบริหารงานบุคคล การคัดเลือกบุคคล การพิจารณาลักษณะของพนักงานดับเพลิงที่เหมาะสม การสั่งการบังคับบัญชา การควบคุมพนักงาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในงานดับเพลิง (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในงานดับเพลิง ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออันตรายในการดับเพลิงรูปแบบต่างๆ ความรู้ในการประเมินความอธิบายวิธีของบุคคล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการดับเพลิง - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการควบคุมสั่งการ การดับเพลิง การระบายควัน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. การทดสอบความรู้ 2. การสอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ควรประเมินผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านการดับเพลิงมีความเครียดและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของไฟ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน