หน่วยสมรรถนะ

พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-4-001ZA
PUM-DPM-5-001ZA
PUM-DPM-6-001ZA
PUM-DPM-4-051ZA
PUM-DPM-5-051ZA
PUM-DPM-6-051ZA
PUM-DPM-7-051ZA
PUM-DPM-8-051ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  การระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้ต้องอาศัยหลักฐาน วัตถุพยานต่างๆ ในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการค้นหาข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้ เพราะฉะนั้นการรักษาสภาพของที่เกิดเหตุภายหลังการดับเพลิงจึงเป็นสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกันการให้ข้อมูลของนักดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติการก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเป็นผู้พบเห็นสภาพของที่เกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
  - พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุง 2558
  - มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยในประเทศหรือในระดับสากล

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

301231 วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ

1. ระบุประเภทของเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด(เอ บี ซี และดี)
2. เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะของเพลิงได้อย่างถูกต้อง

301232 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมและดับเพลิง

1. เลือกใช้สารดับเพลิงและวิธีการเพื่อควบคุมและดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของไฟ
2. ทราบข้อจำกัดของการใช้สารดับเพลิงแต่ละชนิด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอัคคีภัย ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ การตรวจสอบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย การสำรวจ การประเมิน การบ่งชี้อันตราย การถ่ายทอด สื่อสาร การแนะแนว (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย - พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
  - พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุง 2558
  - มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการเป็นผู้ตรวจสอบ - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านอัคคีภัย (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านมาตรฐาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. การทดสอบความรู้ 2. การสอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อย่างน้อยที่สุดควรเป็นไปตามกฎหมาย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน