หน่วยสมรรถนะ

ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-6-001ZA
PUM-DPM-6-050ZA
PUM-DPM-7-050ZA
PUM-DPM-8-050ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  การระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้ต้องอาศัยหลักฐาน วัตถุพยานต่างๆ ในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการค้นหาข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้ เพราะฉะนั้นการรักษาสภาพของที่เกิดเหตุภายหลังการดับเพลิงจึงเป็นสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกันการให้ข้อมูลของนักดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติการก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเป็นผู้พบเห็นสภาพของที่เกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

203111 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1 วิเคราะห์รายวิชาที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2 จัดทำรายวิชาทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือ

203112 ดำเนินการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1 จัดเตรียมหัวข้อการฝึกอบรม
2. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอน และอุปกรณ์การฝึกอบรม
3 ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

203113 ประเมินผลการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมให้มีความอธิบายวิธีตามทีกำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
2. ประเมินผลผู้ให้การอบรมเพื่อนำมาปรับปรุงการฝึกอบรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้และทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความรู้ทักษะในการจัดเก็บหลักฐานความผิดปกติเบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ในการค้นหา การสืบสวน สอบสวน เพื่อหาเหตุเพลิงไหม้ เส้นทางการลุกไหม้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกการเกิดเหตุจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสมในการดับเพลิง ความรู้ด้านการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการดับเพลิง การค้นหาในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ - ความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง การค้นหาในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. การทดสอบความรู้ 2. การสอบสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวนตามขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย
วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน