หน่วยสมรรถนะ

การตรวจสอบภายหลังการควบคุมและดับเพลิงเสร็จสิ้น

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-5-001ZA
PUM-DPM-6-001ZA
PUM-DPM-4-000ZA
PUM-DPM-4-001ZA
PUM-DPM-8-049ZA
PUM-DPM-4-049ZA
PUM-DPM-5-049ZA
PUM-DPM-6-049ZA
PUM-DPM-7-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การตรวจสอบภายหลังการควบคุมและดับเพลิงเสร็จสิ้น

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  เพื่อให้มั่นใจว่าการดับเพลิงประสบความสำเร็จ อธิบายวิธีระงับเหตุเพลิงไหม้แล้วเสร็จ นักดับเพลิงควรตรวจสอบสาเหตุของต้นเพลิงในที่เกิดเหตุเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มเข้าระงับเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการดำเนินการสำหรับตัวนักดับเพลิงเองหรือเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภายหลัง เช่น การดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมาย ความเป็นอันตรายหรือผลกระทบของวัตถุเชื้อเพลิงหรือต้นเพลิงหลังจากได้รับความเสียหายจากการเผาไหม้ การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำสถิติสำหรับการหาทางป้องกันหรือแก้ไขในอนาคต เป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

203111 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1 วิเคราะห์รายวิชาที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2 จัดทำรายวิชาทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือ

203112 ดำเนินการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1 จัดเตรียมหัวข้อการฝึกอบรม
2. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอน และอุปกรณ์การฝึกอบรม
3 ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

203113 ประเมินผลการฝึกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน

1. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมให้มีความอธิบายวิธีตามทีกำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
2. ประเมินผลผู้ให้การอบรมเพื่อนำมาปรับปรุงการฝึกอบรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้และทักษะในการวางแผนกำลังคนในการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่กำลังปรากฏอยู่ ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงระดับควบคุมสั่งการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ การวางแผนกำลังคน การจัดวางตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ในการค้นหา การสืบสวน สอบสวน เพื่อหาเหตุเพลิงไหม้ เส้นทางการลุกไหม้ การสังเกตและการจดจำสภาพพื้นที่ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการมอบหมายให้แก่พนักงาน ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนในการดับเพลิง ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสมในการดับเพลิง ความรู้ด้านการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้ควบคุมสั่งการ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการดับเพลิง การค้นหาในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ - ความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง การค้นหาในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. การทดสอบความรู้ 2. การสอบสัมภาษณ์ 3. สาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  ตรวจสอบเหตุสาเหตุของเพลิงไหม้ตั้งแต่เริ่มแรกเข้าระงับเหตุ จนกระทั่งการดับเพลิงแล้วเสร็จ เป็นการหาสาเหตุเบื้องต้นในขณะที่ยังคงมีการลุกไหม้ของเปลวเพลิง จะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของต้นเพลิงที่มีความถูกต้อง แม่นยำ มากกว่าการตรวจสอบภายหลังที่มีการเพลิงได้ลุกลามจนมีขนาดใหญ่จนยากแก่การตรวจสอบ ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและใช้เทคนิคที่ซับซ้อน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน