หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-4-004ZA
PUM-DPM-5-004ZA
PUM-DPM-6-004ZA
PUM-DPM-4-047ZA
PUM-DPM-5-047ZA
PUM-DPM-6-047ZA
PUM-DPM-7-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  สามารถควบคุมการปฏิบัติการดับเพลิงให้สงบอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยหลายอย่างที่สนับสนุนความสำเร็จ อาทิเช่น ความรุนแรงของเพลิง ประสบการณ์ของนักดับเพลิงแต่ละคน ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง นอกจากนี้ปัจจัยด้านสถานที่เกิดเหตุก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญ เพราะสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ละที่เช่น อาคาร อาคารสูง โรงงาน หรือในคลังน้ำมัน ต่างก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการดับเพลิงแต่ละสถานที่จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ หลายอย่างประกอบกัน สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเช่น สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว เบาะรองรับการกระโดด เครื่องอัดอากาศสำหรับ SCBA ในการอัดอากาศสู่ถังอัดอากาศชุดเครื่องช่วยหายใจ สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ระบุตำแหน่งของผู้ปฎิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101211 ปฏิบัติติดต่อสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

1. รู้หลักการสื่อสารอธิบายวิธีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ทั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพอธิบายวิธีเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
2. อธิบายวิธีใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเพื่อต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

101212 ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1.เข้าใจธรรมชาติของการอธิบายในเชิงศิลปศาสตร์และมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ภาษาไทย
2.อธิบายในเชิงศิลปศาสตร์และ มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ภาษาไทยเชิงทฤษฎีและปฏิบัติภาษาภาษาไทย ระดับต้น: การฟังพูด อ่าน เขียนในระดับต้น การออกเสียง
3.ใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ในบริบทต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

101213 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.เข้าใจธรรมชาติของการอธิบายในเชิงศิลปศาสตร์และมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ภาษาอังกฤษ
2. อธิบายในเชิงศิลปศาสตร์และ มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงทฤษฎีและปฏิบัติภาษาอังกฤษระดับต้น: การฟังพูด อ่าน เขียนในระดับต้น การออกเสียง
3. ใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ในบริบทต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ทฤษฎีการดับเพลิง / การดับเพลิงขั้นต้น การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือวิทยุสื่อสาร การพิจารณาสวมใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ การดับเพลิง การระบายควันในรูปแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว การประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของเพลิง (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีไฟ เทคนิคการดับไฟ เทคนิคการระบายควัน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุ ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี มาตรฐาน/แนวทางการดับเพลิง ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสมในการดับเพลิง ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพลิงไหม้ในรูปแบบต่างๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการดับเพลิง การระบายควัน เทคโนโลยีวัสดุ มาตรฐานดับเพลิง เป็นต้น - ความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. การทดสอบความรู้ 2. การสอบสัมภาษณ์ 3. การสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  การจัดหน้าที่บริหารงานดับเพลิงในการปฏิบัติการผจญเพลิงต้องคำนึงถึงตำแหน่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติการผจญเพลิง
  สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเช่น เบาะรองรับการกระโดด เครื่องอัดอากาศสำหรับ SCBA ในการอัดอากาศสู่ถังอัดอากาศชุดเครื่องช่วยหายใจ สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ระบุตำแหน่งของผู้ปฎิบัติงานได้ สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิงได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน