หน่วยสมรรถนะ

จัดทีมเข้าปฏิบัติการผจญเพลิง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-4-003ZA
PUM-DPM-5-003ZA
PUM-DPM-6-003ZA
PUM-DPM-4-046ZA
PUM-DPM-5-046ZA
PUM-DPM-6-046ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทีมเข้าปฏิบัติการผจญเพลิง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ทีมดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ควรมีทักษะในการทำงานหลายๆ อย่างประกอบกัน ซึ่งทักษะเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องมีในบุคคลเพียงคนเดียว การประกอบทีมดับเพลิงจึงต้องพิจารณาความอธิบายวิธีของนักดับเพลิงแต่ละคนเพื่อให้อธิบายวิธีทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้หมายถึงในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การบริหารจัดการทีมดับเพลิงหลายๆ ทีม ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นสามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

301211 เลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การใช้เครื่องมือในการควบคุมและดับเพลิงที่เหมาะสม รวมทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติการ

1. ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ควบคุมและดับเพลิง (ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิงหัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. ระบุระบบ/เครื่องมืออุปกรณ์ในการควบคุมและดับเพลิง

301212 เลือกใช้งานของอุปกรณ์เพื่อการควบคุมและดับเพลิง

1. ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและดับเพลิง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้และทักษะในการวางแผนกำลังคนในการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่กำลังปรากฏอยู่ ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงระดับควบคุมสั่งการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ การประสานงาน ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการบริหารบุคคล การวางแผนกำลังคน การจัดวางตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง การประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของเพลิง (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการมอบหมายให้แก่พนักงาน ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนในการดับเพลิง ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสมในการดับเพลิง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสั่งการ - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ บำรุงรักษาดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการบริหารงานบุคคล - ความรู้ในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง - ความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. 2. การทดสอบความรู้ 3. 2. การสอบสัมภาษณ์ 3. การสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  การจัดหน้าที่บริหารงานดับเพลิงในการปฏิบัติการผจญเพลิงต้องคำนึงถึงตำแหน่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติการผจญเพลิง สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องตรวจวัดความร้อน ใช้กล้องถ่ายภาพเพลิง ใช้อุปกรณ์ตรวจหาสิ่งมีชีวิตในเพลิงได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน