หน่วยสมรรถนะ

แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-3-001ZA
PUM-DPM-4-001ZA
PUM-DPM-5-001ZA
PUM-DPM-3-043ZA
PUM-DPM-4-043ZA
PUM-DPM-5-043ZA
PUM-DPM-7-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ในการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อดำเนินการอพยพสิ่งมีชีวิตออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงการจัดหา เลือกใช้ระบบ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อการอพยพได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  - พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101111 บอกบทบาทหน้าที่ของอาสาฉุกเฉินชุมชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

1.บอกบทบาทหน้าที่ของอาสาฉุกเฉินชุมชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2.ปฏิบัติการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. บอกหมายเลขโทรศัพท์แพทย์ฉุกเฉินได้

101112 ปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)

1. ประเมินเหตุการณ์เบื้องต้นได้ว่าเป็นผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
2. ปฏิบัติการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบการหายใจได้ว่าผู้ป่วยหายหรือไม่
4.ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)ได้อย่างถูกต้อง

101113 ปฐมพยาบาลสำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน

1. ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
2. ปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ การจัดเตรียม การใช้อุปกรณ์เพื่อการอพยพได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม (ข) ความต้องการด้านความรู ความรู้ในหลัก 5 ส. ความรู้ในการจัดทำบัญชีควบคุมสิ่งของ ​ความรู้การจัดทำพื้นที่กันไฟ ​

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - เอกสารแสดงการผ่านการอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. การทดสอบความรู้ 2. การสอบสัมภาษณ์ 3. การสาธิตหรือการสาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด วิเคราะห์บริบทต่างๆ ของพื้นที่ เช่น ปริมาณ ความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิต กิจกรรม ความเสี่ยง เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการอพยพสิ่งมีชีวิต หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน