หน่วยสมรรถนะ

พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-2-004ZA
PUM-DPM-3-004ZA
PUM-DPM-4-004ZA
PUM-DPM-5-004ZA
PUM-DPM-2-041ZA
PUM-DPM-3-041ZA
PUM-DPM-4-041ZA
PUM-DPM-5-041ZA
PUM-DPM-7-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ในการวิเคราะห์ความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการดับเพลิงสอดคล้องต่อความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้ เพื่อให้การช่วยเหลือดับเพลิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเพลิงสงบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

301221 ประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมและดับเพลิงให้เหมาะสมกับลักษณะของเพลิงไหม้

1. ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของเพลิงไหม้ให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี
2. ประเมินวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมและดับเพลิงให้มีเพียงพอ

301222 ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในกรณีที่เพลิงมีความรุนแรงหรือพื้นที่เกิดเหตุที่เข้าถึงยาก

1. วิเคราะห์ความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ควบคุมและดับเพลิงและอำนวยความสะดวกในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ในที่เพลิงไหม้
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ทักษะการประเมินสถานการณ์และการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นในการดับเพลิง (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดับเพลิงและอำนวยความสะดวกในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ในเพลิงไหม้ อธิบายวิธีประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออุปกรณ์สนับสนุน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) (ก( หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) - เอกสารแสดงการผ่านการอบรม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
   1. 2. การทดสอบความรู้ 3. 2. การสอบสัมภาษณ์ 3. การสาธิตหรือการสาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถใช้รถกระเช้า รถบันไดดับเพลิงได้ ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง สายดับเพลิงได้อย่างคล่องตัว สามารถใช้เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ในการดับเพลิงได้ ตัดกระแสไฟฟ้าได้ เป็นต้น
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  - ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของเพลิงให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี เช่น อุปกรณ์ในการดับเพลิง
  - ประเมินวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรที่ใช้ในการดับเพลิงให้เพียงพอ
  - วิเคราะห์ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดับเพลิงและอำนวยความสะดวกในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ในเพลิงไหม้
  - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออุปกรณ์สนับสนุน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน