หน่วยสมรรถนะ

เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-DPM-4-003ZA
PUM-DPM-1-003ZA
PUM-DPM-2-003ZA
PUM-DPM-3-003ZA
PUM-DPM-3-040ZA
PUM-DPM-4-040ZA
PUM-DPM-1-040ZA
PUM-DPM-2-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ISCO 88 516 พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  มีความรู้ในเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันเพลิง (PPE) และอธิบายวิธีเลือกเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะของเพลิง อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัย (ชุดป้องกัน) อธิบายวิธีจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงได้เป็นอย่างดี

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  พนักงานดับเพลิง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

301211 เลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การใช้เครื่องมือในการควบคุมและดับเพลิงที่เหมาะสม รวมทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติการ

1. ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ควบคุมและดับเพลิง (ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิงหัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. ระบุระบบ/เครื่องมืออุปกรณ์ในการควบคุมและดับเพลิง

301212 เลือกใช้งานของอุปกรณ์เพื่อการควบคุมและดับเพลิง

1. ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและดับเพลิง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ทักษะการจัดหาเครื่องแต่งกาย ชุดผจญเพลิง การจัดหาอุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในการผจญเพลิง อุปกรณ์การดับเพลิง และการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมทั้งวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - เอกสารแสดงการผ่านการอบรม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
(ง) วิธีการประเมิน
   1. การทดสอบความรู้ 2. การสอบสัมภาษณ์ 3. สาธิตการปฎิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก. คำแนะนำ
  N/A
  ข. คำอธิบายรายละเอียด
  อธิบายวิธีจัดหาเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ในการดับเพลิงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการรวมทั้งการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน